Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanfattning av kommunstyrelsens senaste sammanträde

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober togs bland annat ärenden som projekt naturbruksområdet, granskning av upphandlingsverksamhet och delårsbokslut upp.

Naturbruksområdet

När det gäller den framtida utvecklingen och användningen av naturbruksområdet i Osby, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige tillsätter en parlamentarisk fullmäktigeberedning som ska utreda och lämna förslag på naturbruksområdets framtid. En projektgrupp har tidigare tagit fram tre olika alternativ på användningsområden och det alternativ som politikerna än så länge förordat, har fokus på bostäder och rekreationsområde. Det har också hållits medborgardialog och samlats in förslag från allmänheten.

Meningen är att den fullmäktigeberedning, där även representanter från externa intressenter ska ingå och som man nu vill tillsätta, ska väga in det arbete som gjorts och inkomna förslag i sin utredning och förslag på framtida användning av naturbruksområdet.

Granskning upphandlingsverksamhet

Revisorerna i Osby kommun har granskat om kommunens upphandlingar bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om kommunstyrelsen säkerställer att upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens policy och riktlinjer. Revisionen kom i korta drag fram till följande:

  • Kommunstyrelsen har rutiner och organisation som säkerställer att upphandlingar hanteras enligt lagar och riktlinjer. Målet är delvis uppfyllt.
  • Roller och ansvar i upphandlingsprocessen är ändamålsenliga. Målet är delvis uppfyllt.
  • LOU samt Osby kommuns upphandlingspolicy och riktlinjer följs. Målet är uppfyllt.
  • Kommunstyrelsens dokumentation av upphandlingarna är tillräcklig. Målet är uppfyllt.
  • Kommunstyrelsen har rutiner för kontinuerlig uppföljning av avtal och upphandlingar och dessa rutiner tillämpas. Målet är inte uppfyllt.

Utifrån revisionsrapporten beslutade kommunstyrelsen följande:

  • Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att uppdatera gällande inköpspolicy och regler för inköp och upphandling samt att konkretisera hur kommunen ska arbeta för att möjliggöra för små och medelstora aktörer att lämna anbud. Förslag till uppdaterad policy och uppdaterade regler ska också förtydliga hantering av anbudssekretess.
  • Delegationsordning för upphandlingsärenden ses över i samband med ny mandatperiod.
  • Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med upphandlingsenheten utveckla rutinerna för avtalsuppföljning.

Delårsbokslut och budgetuppföljning

Enligt prognos redovisar Osby kommun ett positivt resultat på 4,4 miljoner kronor för 2018. Men om man inte räknar med jämförelsestörande poster (realisationsvinst vid försäljning av tillgångar i kapitalförvaltningen) hamnar resultatet på minus 9,6 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 6 miljoner kronor.

Kommunens nämnder och förvaltningar går mot ett sammanlagt underskott på minus 30,3 miljoner kronor.

Prognosen för 2018 års resultat innebär en resultatandel på 0,6 procent av skatter och generella statsbidrag. Målsättningen på 2 procent uppnås därför inte.

Kommunstyrelsen beslutade §att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning samt uppmanar de styrelser och nämnder som visar underskott i helårsprognosen att bedriva 2018 års verksamhet inom beslutad budgetram.

Bild