Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Undersökning av tidigare kemtvätt i Sibbarp

Nu i juni inleds första fasen med sanering av den tidigare kemtvätten i Sibbarp. Då börjar Sveriges geologiska undersökning (SGU) utreda förekomsten av föroreningar för åtgärder i sediment, jord och berg.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) agerar huvudman för åtgärdsförberedande utredningar vid den tidigare kemtvätten i Sibbarp. Utredningarna finansieras med bidragsmedel från Naturvårdsverket vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Skåne län.

Den tidigare kemtvätten släppte under 1950- och 60-talet ut kemiska tvättvätskor tillsammans med tvättvattnet i Helgeå. Det har resulterat i en förorening med den klorerade tvättkemikalien perkloretylen i underliggande mark och grundvatten. Föroreningen har trängt ner till berget under jordlagren och riskerar att sprida sig med grundvattnet i sprickor i berggrunden. Den mesta tvättvätskan har genom åren följt med ån, men där processledningen mynnar i ån finns fortfarande höga halter kvar i bottensedimenten.

Utredning av föroreningar

SGU kommer under år 2018 och 2019 att utreda förekomsten av föroreningar för att förbereda för åtgärder i sediment, jord och berg. Under juni månad kommer provtagning från båt att göras för att avgränsa sedimentföroreningen i ån. Föroreningen i jord, i anslutning till den tidigare tvättlokalen, kommer att avgränsas med jord- och porgasprovtagning under hösten 2018.

En förorening i sprickigt berg riskerar att spridas utanför området och påverka möjligheten till dricksvattenuttag även långt utanför källområdet. Under juni månad kommer lodning av brunnar i närområdet att göras för att få en bild av grundvattenströmningen i berget.

Sanering av bergvatten

Under år 2019 kommer bergrundvattnet att undersökas genom borrning i berg. Projektet planerar även att genomföra någon form av pilotförsök för in situ-behandling av bergvattenföroreningen via existerande och nyupptagna bergborrade brunnar. In situ-behandling är en saneringsmetod där saneringen sker på plats, i detta fall nere i grundvattnet i berget.

Osby kommun har tidigare ansvarat för de utredningar som projektet nu tar avstamp i. Sedan år 2007 finns kommunalt dricksvatten framdraget till fastigheterna i området kring den tidigare kemtvätten. Den huvudsakliga exponeringen som kan utgöra en risk för människors hälsa är på så sätt undanröjd.

Bild