Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen godkände reviderad version av visionsdokument om Osby centrum

Kommunstyrelsen i Osby tog den 30 maj beslut om en reviderad version av visionsdokumentet ”Ett levande centrum - Vision 2030” , som gäller framtida utveckling av centrala Osby. Bland annat har föreslagen gång- och cykelväg utmed Västra Storgatan tagits bort och av- och påstigningsfickorna på Godsvägen ska utökas jämfört med tidigare förslag.

Visionsdokumentet ”Ett levande centrum – Vision 2030” innehåller förslag, illustrativa planer över viktiga platser i centrum och konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Osby kan tas tillvara. Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan lyftas fram och utvecklas till en livfull plats nära naturen.

Visionsdokumentet har varit ute för granskning och föremål för medborgardialog. Det har varit uppe för politisk behandling i både kommunfullmäktige och kommunstyrelse och reviderats i flera olika omgångar.

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj godkändes visionsdokumentet, med följande ändringar jämfört med tidigare version:

  • SödraPorten-området har lyfts upp från ett ”utvecklingsområde” till ett ”åtgärdsområde”.
  • Centralparken har ändrats från ”åtgärdsområde” till ”utvecklingsområde”. Alla föreslagna åtgärder såsom häckar, ny scen, boulebana med mera har tagits bort.
  • Förtydligat att av- och påstigningsfickorna på Godsvägen ska utökas.
  • Förtydligat att det ska finnas parkeringsmöjligheter på båda sidor av Västra Storgatan. Det innebär att föreslagna gång och cykelväg på Västra storgatan har tagits bort
  • Trafikavsnittet har skrivits om enligt fullmäktiges beslut.

Det är sedan kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet om visionsdokumentet ”Ett levande centrum – Vision 2030”.

Bild