Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsen tog beslut om besparingar

Kommunstyrelsen i Osby tog den 30 maj beslut om besparingar som främst handlar om minskade personalkostnader för 2018 och kommande år. Det handlar om 32,25 tjänster 2018 och 18,75 tjänster 2019 som sparas in och i pengar hamnar besparingarna på 6 227 000 kronor 2018 och 21 903 000 kronor 2019. I summan för 2019 avser 3,2 miljoner miljoner övriga kostnader, alltså inte personalkostnader.

För att få budget 2018 i balans har kommunstyrelsen i Osby tidigare beslutat om att det ska tas fram förslag på besparingar. Bland annat ska personalkostnaderna minskas med omkring 20 miljoner kronor. På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj tog kommunstyrelsen följande beslut utifrån förslagen på besparingar inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter:

Totalt ska 32, 25 tjänster sparas in 2018 och 18,75 tjänster 2019. I pengar innebär de klubbade besparingarna att 6 227 000 kronor sparas in 2018 och 21 903 000 kronor 2019. I summan för 2019 avser 3,2 miljoner miljoner övriga kostnader, alltså inte personalkostnader.

Sammanfattat ser besparingarna ut så här inom respektive förvaltning:

Kommunledningsförvaltningen

Minskning med 2 tjänster 2018 och en tjänst 2019. Det handlar då om en HR-specialist, en förvaltningschef och controller.

Serviceförvaltningen

Minskning med 2 tjänster 2018 och 2 2019. Det blir ingen återbesättning vid pensionsavgång inom kostenheten och resursgruppen inom lokalvården avvecklas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

0,5 tjänst sparas in 2018 och 1,75 2019.Tjänsten Fastighetsadministratör tillsätts inte, en tjänst inom fastighetsförvaltningen sparas in och kommunens biblioteksverksamhet får i uppdrag att spara in 500 000 kronor.

Utbildning och arbete

9,5 tjänster sparas in 2018 och 4 2019. Åtgärder för att öka intäkterna från främst Arbetsförmedlingen, fler arbetsmarknadspolitiska anställningar, vilket innebär besparing på försörjningsstöd.

Barn och skola

12,5 tjänster sparas in 2018 och 10 2019. Antalet elevassistenter ska minska, minska tjänst på centrala elevhälsan, färre förskoleavdelningar och öka antalet barn per förskoleavdelning från 17 till 18 barn i snitt.

Vård och omsorg

4,5 tjänster samt en ledig tjänst för 2018 sparas in 2018. Volymanpassning avslutat inom hemtjänst , reducera uppsökande verksamhet, samordna dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och minska tjänst inom social samordning inom äldreomsorgen.

Ytterligare besparingar

Förutom besparingar inom främst personal, beslutade kommunstyrelsen även att följande besparingsförslag ska utredas vidare och presenteras senast den 28 september 2018:

  • Kommunchef Petra Gummeson får i uppdrag att göra en översyn av administrativa tjänster inom kommunen samt se över möjliga besparingsförslag inom räddningstjänsten.
  • Förvaltningschef Mathias Karlsson får i uppdrag att göra en översyn av kommunens elabonnemang. Han ska också titta på genomförande av erforderliga åtgärder för fastighetsbildning för att möjliggöra försäljningar av kommunens fastigheter.
  • Förvaltningschef Benny Nilsson får i uppdrag att utreda möjliga besparingsförslag inom kostorganisationen och lokalvården. Han ska också utreda en revidering av den, av kommunfullmäktige, antagna måltidspolicyn som antogs 30 oktober 2017.