Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Flera åtgärder för att få budget 2018 i balans

Enligt ekonomiska prognoser riskerar Osby kommun ett underskott på cirka 36 miljoner kronor för 2018, om inget görs. Därför ska det bland annat tas fram förslag på hur kommunens personalkostnader ska minska med omkring 20 miljoner kronor.

Enligt ekonomiska prognoser riskerar Osby kommun ett underskott på cirka 36 miljoner kronor för 2018, om inget görs. Därför beslutade kommunstyrelsen på sitt sammanträde den 4 april om ett antal åtgärder.

Kommunchefen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att få budget 2018 i balans. Ett förslag till minskning av kommunens totala personalkostnader med minst 3 procent, vilket motsvarar omkring 20 miljoner kronor ska tas fram. Konsekvenserna av dessa förslag utifrån ekonomin 2018 och framåt, politiskt beslutade mål, medarbetare och medborgare ska redovisas.

Det ska också införas så kallad tillsättningsprövning. Det innebär att alla tillsvidareanställningar på Osby kommun ska beslutas i samråd mellan kommunchef och HR-chef och kontinuerligt rapporteras till kommunstyrelsen.

Återhållsamhet med inköp

Alla investeringar, exklusive VA-verksamheten, ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande. Stor restriktivitet ska gälla vid alla typer av inköp. Alla inköp över ett prisbasbelopp ska redovisas för respektive nämnd. Osby kommuns samtliga förvaltningar och nämnder uppmanas till en generell återhållsamhet när det gäller kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade också om att en uppföljning av ekonomin för 2018 för samtliga förvaltningar och nämnder, ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden under 2018. Dessutom ska samtliga nämnder och respektive förvaltning också upprätta en åtgärdsplan kopplad till uppföljningen av ekonomin för 2018. Återkommande och regelbundna presidieträffar mellan samtliga nämnder genomförs under 2018.

Kommunstyrelsen kommer i slutet av april/början av maj besluta om ytterligare effektiviseringar under 2018. Kommunchefen har fått i uppdrag att presentera förslag på åtgärder och i detta arbete ska kommunens personal involveras.

Alla delaktiga i processen

Enligt kommunchef Petra Gummeson innebär uppdraget om att minska personalkostnaderna bland annat att förslaget på ny förvaltningsorganisation, som ska börja gälla från och med 2019, behöver ses över.

- Jag kommer tillsammans med förvaltningscheferna, HR- och ekonomichef och räddningschef titta på om organisationen kan slimmas ytterligare.

Men även alla medarbetare kommer sedan att bli delaktiga i arbetet.

- Det är mycket viktigt och jag vill betona att vi gör allt detta tillsammans med all personal i organisationen, säger Petra Gummeson

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) pekar också på att kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader har en koppling till den förändrade organisationen.

- Vi går ju in i en helt ny förvaltningsorganisation 2019 och då blir det också en naturlig del i den processen.

Bild