Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanfattning av beslut i kommunfullmäktige

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige om visionsdokumentet Ett levande centrum - Vision 2030. I stället skickades ärendet tillbaka tillbaka till kommunstyrelsen för återremiss.

Det blev inget beslut i kommunfullmäktige om visionsdokumentet Ett levande centrum - Vision 2030. I stället skickades ärendet tillbaka tillbaka till kommunstyrelsen för återremiss.

Visionsdokumentet syftar till att göra Osby centrum till en levande och trivsam plats i samverkan med dess medborgare. Dokumentet redogör för förbättringsförslag och illustrativa planer över viktiga platser i centrum. Konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Osby kan tas tillvara redogörs också.

Ett luft i centrum

Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan lyftas fram och utvecklas till en livfull plats nära naturen. Efter att ha varit ute på granskning och samråd har dokumentet uppdaterats i olika omgångar. Det har även gjorts vissa förändringar efter att dokumentet varit uppe som ärende på kommunstyrelsen i början av året.

Under debatten i kommunfullmäktige, den 26 januari, framfördes det att det inte hade gjorts så mycket förändringar i förslaget till dokument som förts fram tidigare. Framförallt från alliansen och representanter från näringslivet. Det handlar då främst om parkerinigsmöjlighterer nära affärer i centrum.

Nya diskussioner i kommunstyrelsen

Till slut var alla överens om att det bästa vore att i lugn och ro avsätta ordentligt med tid för att gå igenom alla synpunkter och förslag på förändringar. Därefter skulle man se vad man kan komma fram till. Därför togs beslutet att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Ny politisk organisation

Kommunfullmäktige sa ja till en ny politisk organisation för Osby kommun. Under senare delen av 2017 och fram till nu har man på olika sätt och i olika former arbetat med att se över den politiska organisationen. Det mynnade ut i ett förslag till en mer ”renodlad” nämndorganisation där de olika nämnderna och utskotten också får färre ledamöter än idag. Det tillkommer dessutom ett helt nytt utskott; Näringslivsdelegation, som i huvudsak ska behandla näringslivsfrågor.

Den nya politiska organisationen har följande nämnder och antal ledamöter:

 • Socialt stöd och Omsorgsnämnd: 9 ledamöter.
 • Barn- och utbildningsnämnd: 9 ledamöterÖverförmyndare: 1 ledamot.
  Kommunstyrelsen: 13 ledamöter.
 • Samhällsbyggnad: och servicenämnd – 7 ledamöter.
 • Valnämnd : 7 ledamöter.
 • Miljö- och byggnämnd: 5 ledamöter.

Utskotten i den nya politiska organisationen ser ut så här:

 • Socialt stöd och Omsorgsnämndens arbetsutskott: 4 ledamöter.
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 4 ledamöter.
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: 5 ledamöter.
 • Näringslivsdelegation: 3 ledamöter.
 • Samhällsbyggnad- och servicenämndens arbetsutskott: 3 ledamöter.

Valfrihetssystem avvecklas

Kommunfullmäktige tog även beslut om att Äldreomsorgens valfrihetssystem (LOV), enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, ska avvecklas. 

Systemet har utvärderats i Osby kommun och då har man kommit fram till att det skulle finnas flera fördelar med att avveckla systemet. Bland annat skulle administrativa insatser som görs av personal minska och budgetmedel på 250 000 kronor frigöras.

Efter en stunds debatt, där bland annat moderaterna lyfte fram sina argument för att inte avveckla valfrihetssystemet, gick ärendet till votering. Där fick försslaget, som också antogs i kommunstyrelsen, om att avveckla Äldreomsorgens valsystem, flest röster.

Bild