Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Sammanfattning av beslut i kommunstyrelsen den 7 februari

Ny placering av förskolan som ska byggas i Lönsboda, visionsdokumentet – Ett levande centrum och ny politisk organisation. Ja, det var några ärenden som kommunstyrelsen tog beslut om på sitt möte den 7 februari i år.

Ny placering av förskolan som ska byggas i Lönsboda, Visionsdokumentet – Ett levande centrum 2030 och ny politisk organisation. Ja, det var några ärenden som det togs beslut om vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari.

Ny placering av ny förskola i Lönsboda

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget om en ny placering av förskolan som ska byggas i Lönsboda. I stället för som i det tidigare förslaget, bygga förskolan på Örkendeskolans skolgård, blir den nya placeringen nu strax norr om Örkenedskolan (se skissen under rubriken dokument).

Under arbetet med den nya förskolan i Lönsboda kom det fram ett förslag om att en placering norr om Örkenedskolan kan vara mer fördelaktigt än att placera den på skolgården. Den nya placeringen stör inte befintlig skola under eller efter byggtiden och det blir närmare till grönytor och skog. Dessutom frigörs mark i de södra delarna för eventuell framtida byggande av bostäder. Trafiken minskar för boende i de södra delarna av området.

Kommunstyrelsen sa alltså ja till detta förslag och byggstart är hösten 2018

Ett levande centrum – Vision 2030

Kommunstyrelsen godkände också, efter votering, visionsdokumentet Ett levande centrum - Vision 2030. Visionsdokumentet syftar till att göra Osby centrum till en levande och trivsam plats i samverkan med dess medborgare. Dokumentet redogör för förbättringsförslag, illustrativa planer över viktiga platser i centrum och konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Osby kan tas tillvara.

Målet med planen är att inspirera och ange en långsiktig vision över hur centrum kan lyftas fram och utvecklas till en livfull plats nära naturen. Efter att ha varit ute på granskning och samråd har dokumentet uppdaterats i olika omgångar. Det har även gjorts vissa förändringar efter att dokumentet varit uppe som ärende på kommunstyrelsen i början av året.

Alliansen presenterade flera olika punkter på ytterligare tillägg och ändringar, som man ville ha med i dokumentet. Det handlar om att säkerställa att Osby centrum i framtiden blir lika tillgängligt för biltrafik som nu. Det bör dessutom finnas goda parkeringsmöjligheter på och i anslutning till centrum och framförallt Västra Storgatan.

Efter votering beslutade kommunstyrelsen att anta den föreslagna versionen av visionsdokumentet, som du kan ta del av under rubriken dokument uppe till höger på denna sida.

Ärendet och dokumentet ska sen tas upp i kommunfullmäktige, som tar slutligt beslut om visionsdokumen Ett levande centrum Vision 2030

Ny politisk organisation

Kommunstyrelsen sa också ja till en ny politisk organisation för Osby kommun. Under senare delen av 2017 och fram till nu har man på olika sätt och i olika former arbetat med att se över den politiska organisationen. Det mynade ut i ett föärslag till en mer ”renodlad” nämndorganisation där de olika nämnderna och utskotten också får färre ledamöter än idag. Det tillkommer dessutom ett helt nytt utskott; Näringslivsdelegation, som i huvudsak ska behandla näringslivsfrågor.

Den nya politiska organisationen har följande nämnder och antal ledamöter:

 • Socialt stöd och Omsorgsnämnd : 9 ledamöter
 • Barn- och utbildningsnämnd: 9 ledamöter
 • Överförmyndare: 1 ledamot
 • Kommunstyrelsen: 13 ledamöter
 • Samhällsbyggnad: och servicenämnd – 7 ledamöter
 • Valnämnd : 7 ledamöter
 • Miljö- och byggnämnd: 5 ledamöter

Utskotten i den nya politiska organisationen ser ut så här:

 • Socialt stöd och Omsorgsnämndens arbetsutskott: 4 ledamöter
 • Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: 4 ledamöter
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott: 5 ledamöter
 • Näringslivsdelegation: 3 ledamöter
 • Samhällsbyggnad- och servicenämndens arbetsutskott: 3 ledamöter

Om även kommunfullmäktige säger ja till den nya politiska organisationen börjar den gälla från och med den januari 2019.