Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag på utveckling av Naturbruksområdet i Osby

Sjönära och centrala boenden genom att flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet, skapa inkubatorverksamhet i området, eller bostäder med rekreationsområde. Så ser förslagen på framtida Naturbruksområdet ut.

Flygfoto över naturbruksområdet i Osby

Skapa sjönära och centrala boenden genom att flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet, utveckling av näringslivet genom att skapa inkubatorverksamhet i området, eller bostäder med rekreationsområde. Ja, det är de tre olika förslag till framtida användning och utveckling av Naturbruksområdet i Osby.

Sedan Hushållningssällskapet Skåne tog över verksamhet där Naturbruksgymnasiet i Osby driver sin undervisning, kommer fastigheter på området successivt att tömmas. För att ha en långsiktig plan för hela området och ta ett helhetsgrepp, har en arbetsgrupp på kommunen tittat på detta. I projekt har aktuella områdets och fastigheters förutsättningar kartlagts. Gruppen har också tittat på hur och om byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas. Nu har man tagit fram tre olika förslag på inriktningar, som också presenterats för kommunstyrelsen den 13 december.

Alla tre förslag utgår från en gemensam grund, som omfattar bostäder och sedimenteringsdamm. Anledningen till att en sedimenteringsdamm behövs är för att komma åt problem med dagvattnet i området.

De tre förslagen, som också knyter an till kommunens vision och mål, ser ut så här:

  • Sjönära och centrala boenden – Attraktiv boendekommun
  • Utveckling av kommunens näringsliv – Tillväxt och utveckling
  • Bostäder med rekreationsområde - Trygghet hela livet

Sjönära och centrala boenden

Fokus på värden som lärande, attraktivt boende och närheten till centrum. Detta förslag går ut på att flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet. Att lägga en F-9 skola på området tillsammans med bostäder kan vara positivt för människor i alla åldrar. Tanken är att komplettera området med hyresrätter och bostadsrätter för alla generationer – även här kompletterat med seniorbostäder och trygghetsbostäder. Samtidigt skapas sjönära och attraktiva boenden där Parkskolan idag är lokaliserad genom blandad bebyggelse, till exempel marklägenheter, hyres- och bostadsrätter. Tanken är att ha kvar den röda huvudbyggnaden och bygga om till bostäder inne i den.

Utveckling och tillväxt

Ett förslag med fokus på att skapa inkubatorverksamhet i området. Genom inkubatorprocessen kan företag få stöd att utveckla affärsidé, mål och strategier samt förberedas för att kunna bli ett växande företag. Naturbruksområdet har byggnader, som hade fungerat bra för denna typ av verksamhet. Man skulle också kunna hyra ut gemensamma kontorsutrymmen för de som inte har råd att ännu satsa på att investera i en fastighet för sin verksamhet.

Bostäder med rekreationsområde

Ett förslag med fokus på utveckling och bevaring av naturen i området och stärka kopplingen till Prästängen. Med sedimenteringsdammen kan man utveckla rekreationsområdet och anlägga parkområde med stor öppen gräsyta, som kan användas till friluftsliv och aktiviteter. I nära anslutning till grönområdet föreslås blandad bebyggelse med bostads- och hyresrätter, seniorboende och trygghetsboende.

Medborgarnas synpunkter viktiga

Naturbruksområdet rör och påverkar alla som bor, lever och verkar i Osby. Därför ska kommuninvånare och även andra intressenter, som till exempel näringsliv och föreningar, också ha möjlighet att vara delaktiga och tycka till. Några former av medborgardialoger kommer därför att genomföras.

Den fortsatta inriktningen

Efter att kommunstyrelsen nu fått ta del av projektgruppens rapport och förslag blev det en längre diskussion. Den mynnade ut i att merparten av ledamöterna i kommunstyrelsen ställer sig mest positiva till alternativ tre, det vill säga bostäder med rekreationsområde.

Därför gav kommunstyrelsen projektgruppen i uppdrag att titta närmare på och jobba vidare med alternativet om bostäder med rekreationsområde och olika variationer av det.