Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny granskningsperiod för visionsdokumentet " Ett levande centrum"

Nu är visionsdokumentet - Ett levande centrum ute på en andra granskning. Målet är att göra Osby centrum till en mer attraktiv och trivsam plats i samverkan med dess invånare.

Planen syftar till att inspirera och ange en långsiktig vision över hur Osby centrum kan lyftas fram, utvecklas och bevaras. Ledorden i utvecklingsarbetet är att ta vara på Osbysjön och vårt unika strategiska läge längs Södra Stambanan. Dokumentet redogör för förbättringsförslag, illustrativa planer över viktiga platser i centrum och konkreta åtgärder över hur kvalitéerna som finns i Osby kan tas tillvara.

Utifrån de synpunkter som kommit in under tidigare samråd och granskning har följande förändringar gjorts i visionsdokumentet:

  • En genomgång av visionsdokumentets bilder och texter.
  • Revidering av visionsåret från 2025 till 2030.
  • Parkeringsrevidering.
  • En tid- och genomförandekarta har lagts till med fler områden som kan utvecklas tillsammans med en tid- och genomförandeplan, som beskriver åtgärderna.
  • Åtgärdslistan har setts över och kompletterats med fler tillfälliga, enkla och även omfattande åtgärder.
  • Klockaregatan och Godsvägen har ritats in i situationsplanen.

Osby kommun vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring förslagen i visionsdokumentet under den nya granskningsperioden, som gäller från och med den 8 september och fram till och med den 8 oktober 2017. Synpunkter kommer sedan att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på:

  • Samhällsbyggnad, osby kommun, Parkgatan 1, Osby
  • Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
  • Osby kommuns hemsida

Eventuella synpunkter eller anmärkningar ska, för att kunna beaktas, ha kommit in skriftligen med namn och adress, senast den 8 oktober 2017.

Adress: Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby.

Bild