Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ansvariga politiker bemöter reaktioner på skolskjuts

I samband med införandet av ett nytt skolskjutsreglemente har kommunen fått in en del reaktioner. Därför vill nu våra ansvariga politiker i barn- och skolnämnden förklara vilka beslut som har tagits och vad man har för tankar framåt.

Här följer ett brev som ordföranden Daniel Landin (S) och vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) står bakom:

I och med oro och reaktioner inför införandet av det nya skolskjutsreglementet vill vi ansvariga politiker dela med oss av vilka beslut som tagits och hur vi tänker framåt. Vi har full förståelse för att det finns en oro, samt reaktioner grundat i denna oro. Förvaltningen har bemött reaktionerna genom samtal med de vårdnadshavare som hört av sig och vi upplever att många känt sig tryggare efter dessa kontakter.

Osby kommun har gentemot skollagen fortsatt ett generöst skolskjutsreglemente. Vi erbjuder till exempel skolskjuts till elever i förskoleklass vilket vi inte är skyldiga till enligt skollag. Detta reglemente ses över med jämna mellanrum. De förändringar som nu har gjorts innebär att barn i förskoleklass ska ha 1,5 kilometer som längst mellan hemmet och hållplatsen. Tidigare hämtades dessa barn i anslutning till hemmet. För elever årskurs 7-9 har avståndet mellan hem och hållplats minskats till maximalt 2,5 kilometer. Den övre gränsen för den sammanlagda åktiden per dag har utökats med 20 minuter medan den accepterade väntetiden på skolan är oförändrad.

Förändringarna gjordes med syfte att få till effektivare och färre rutter med färre bussar. Vi hade också som mål att hålla nere tiderna för eleverna på bussen samt mellan avstigning till skolstart. De gamla rutterna innebar att flera elever tvingades att byta buss under sin resa till och från skolan vilket vi nu kommit ifrån. För många är förändringarna en förbättring, för vissa blir det i stort sett oförändrat och för andra har de inneburit en försämrad service – dock fortfarande väl inom lagens krav.

Som med alla förändringar finns vissa problem vid inkörningen. Detta kommer givetvis att vara en process där både förvaltningen och vi politiker, kan komma att behöva utvärdera och ompröva vissa delar.

Efter ett flertal genomgångar av arbetet med det nya reglementet, fattade Barn- och skolnämnden enhälligt beslutet att införa det nya skolskjutsreglementet i Osby kommun from läsåret 17/18. Både hos förvaltningen och politiker finns goda avsikter att förbättra och utveckla all vår verksamhet. Givetvis är det i detta arbete både önskvärt och positivt med en dialog med våra kommuninvånare.

Bild