Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag på förändrad ekonomiorganisation

Etablera vision och mål, utveckla budgetprocessen, standardisera bokslut och ta bort tidstjuvar. Det är några av förslagen på hur Osby kommun skulle kunna få en modern och effektiv ekonomiorganisation och som kommit fram i samband med en översyn av ekonomiorganisationen.

Osby kommun har i samarbete med extern konsult gjort en översyn av kommunens ekonomiorganisation. Denna översyn är en del i en större översyn av hela ledningsorganisationen i Osby kommun. I utredningen granskas både lednings- och organisationsstruktur.

Bakgrunden till översynen är bland annat att Osby kommun vill:

 • Säkerställa en modern, effektiv ekonomiorganisation med resultatstyrning
 • Tydliggöra organisationen utifrån syfte och mål.
 • Utveckla kommunens styrning av ekonomi, verksamhet och uppföljning.
 • Utveckla budgetprocessen

Inför översynen gjordes en upphandling av extern konsult, som kommunen skulle göra arbetet tillsammans med. Det blev Ernst & Young och deras rapport är nu klar och har presenterats för Kommunledningsgruppen, politikerna i kommunstyrelsen samt personal i kommunens ekonomiorganisation.

Intervjuer och kartläggning av dokumentation

Utredningen har genomförts med hjälp av kartläggning, intervjuer med jämförelsekommuner samt analysarbete och utveckling av förbättringsområden. Nuläget har kartlagts genom dokumentstudier, enkäter, självskattning samt intervjuer med nyckelpersoner i organisationen.

Tydligare roller och ökad samverkan

Under arbetet med översynen har det bland annat kommit fram att rollerna lokalt ute i de olika förvaltningarna skulle kunna bli tydligare med tydligare förväntningar. Samverkan mellan den lokala och centrala ekonomifunktionen har begränsningar. Det finns en generell uppfattning om att det skulle behövas processägare som definierar ekonomiprocesserna så att alla arbetar på samma sätt. Det efterfrågas också vision eller mål för ekonomifunktionen som helhet.

Utifrån vad som kommit fram föreslås att Osby kommun fokuserar på följande områden för att utveckla en modern och effektiv ekonomiorganisation.

 • Etablera vision och mål för ekonomifunktionen
 • Centralisera ekonomifunktionen
 • Säkerställ förmåga och tid att genomdriva förändringar
 • Definiera och etablera samverkansmodell
 • Renodla roller och definiera controllerrollen
 • Utveckla budgetprocessen
 • Säkerställ ändamålsenlig rapportering
 • Standardisera bokslut och eliminera tidstjuvar

Ny organisation 2018

Nu ska Osby kommun ta fram förslag på förändringar i kommunens ekonomiorganisation. Dessa förslag tas senare i höst upp i kommunstyrelse och tanken är att de förändringar det beslutar om och ny organisation, ska börja gälla vid årsskiftet 2017/2018.

För att lyckas få igenom förbättringsåtgärder samt minimera möjliga risker anser Ernst & Young, att det är centralt att säkerställa förmåga och tid att genomdriva förbättringsarbetet. Man anser också det finns behov av förändringsledare, som dels behöver förmåga att driva igenom förändringar med lyhördhet gentemot medarbetare och ”kunder”/verksamheten samt dels age.

Bild