Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Osby kommun

Osbys skolor och utbildningar fick överlag bra betyg vid Skolinspektionens tillsyn, som genomförts under våren. Vissa områden fick ett par anmärkningar men fritidshemmen klarade sig däremot klanderfritt.

Vi ska vara stolta över helheten på kvaliteten som alla våra verksamheter visar i resultatet, säger Jessica Jönsson, områdeschef för grundskolan i Osby kommun.

Skolinspektionens utredning visar att Osby kommuns grundskolor uppfyller kraven när det gäller utveckling av utbildningen vid skolenheterna.

- Det känns extra bra att vi har god kvalitet på vårt arbete med kränkande behandling, elevhälsa och metodiskt kvalitetsarbete. Att vi uppfyller kraven inom alla dessa områden inom alla våra verksamheter, menar Jessica Jönsson.

Studiehandledning i modersmål

Däremot behöver kommunen se till att alla elever som behöver har tillgång till studiehandledning i modersmålet, eftersom utredarna bedömer att detta inte erbjuds i tillräcklig utsträckning i dag.
- Det är ett av oss redan identifierat område med pågående utvecklingsinsatser bland annat. genom "Samverkan för bästa skola", säger Jessica Jönsson.

Hon berättar att den andel nyanlända som kom till Osby kommuns grundskolor ht-15 och vt-16 gör att vi fortfarande arbetar aktivt för att tillgodose författningens krav. Inom dessa båda yrkeskategorier (modersmålslärare, studiehandledare) finns även en svårighet i förhållande till rekrytering av lämplig och behörig personal.

Bättre återrapportering inom grundsärskolan

För grundsärskolans del behöver kommunen förbättra återrapporteringen till Skolinspektionen, när det gäller uppföljning av resultat.
- Vi får anmärkning på återrapporteringen, vilket vi kunde ana och har planer för hur vi kan förbättra. Annars tycker jag vi ska vara stolta över att vi har hög kvalitet på vår grundsärskoleverksamhet som uppfyller alla juridiska och pedagogiska krav.

Fritidshemmen uppfyller alla kraven inom det granskade området.
- Det tyder på ett gott arbete sedan förra inspektionen, säger Jessica Jönsson.

Förskoleverksamheten

Kommunen behöver bli bättre på att se till att personal, som får kännedom om att ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, anmäler detta till förskolechefen. Detta skriver Skolinspektionen i sitt beslut när det gäller förskoleverksamheten och annan pedagogisk verksamhet. Dessutom behövs det även inom denna verksamhet ses till att alla elever som behöver har tillgång till studiehandledning i modersmålet.

Christel Torstensson, områdeschef förkola i Osby kommun, säger att kommunen innan tillsynen börjat arbeta med förbättringar när det gäller information om kränkande behandling. När det gäller studiehandledning i modersmålet är flera åtgärder redan inplanerade.

- Barnen ska få tillgång till material på olika språk. Förskolan ska ordna med språkhörnor och vårdnadshavarna involveras genom att förskolan frågar om ramsor, böcker och sånger på modersmålet, berättar Christel Torstensson.

Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

När det gäller gymnasieskolan behöver Osby kommun även här se till att alla elever som behöver har tillgång till studiehandledning i modersmålet. I övrigt uppfyller gymnasieskolan kraven när det gäller utveckling av utbildningen vid gymnasieskolan.

Inom gymnasiesärskolan anser Skolinspektionen att Osby kommun behöver bli bättre på att följa upp resultat inom utbildningen och dokumenterar denna uppföljning.

Skolinspektionen anser att kommunen, inom vuxenutbildning, bland annat behöver se till att särskild utbildning för vuxna görs kontinuerligt under året. Detta för att säkerställa att de som har rätt till utbildning i svenska för invandrare får påbörja utbildningen inom lagstadgad tid. Dessutom ska särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå bedrivs med det utbud som författningarna kräver. I övrigt uppfylls kraven när det gäller utveckling av utbildningen vid vuxenutbildningen.

Roger Johansson, förvaltningschef på Utbildning och arbete, säger att när gäller anmärkningarna inom vuxenutbildningen så är det något som ska vara löst inom kort.

- Det handlar om lokalfrågor inom Komvux och Svenska för invandrare (Sfi) och det är något som vi ska ha löst från och med höstterminen 2017.

Senast den 15 september i år ska kommunen redovisa de åtgärder som har gjorts för att rätta till de brister som Skolinspektionen anmärkte på.

Skolinspektionens fullständiga beslut för respektive område som omfattats av tillsynen finns att läsa och ladda ned under rubriken dokument längst uppe till höger på denna sida.

Bild