Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förlängd granskningstid på förslag till "Ett levande centrum"

Granskningstiden för förslaget på visionsdokumentet Ett levande centrum - vision 2025, har förlängts till den 30 juni 2017. Syftet med visionsdokumentet är att öka attraktiviteten i Osby centrum och ge förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt centrum.

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Osby kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag till Ett levande centrum – vision 2025. Enligt plan- och bygglagen (PBL 5 kap 18§) ska planförslag granskas under minst 3 veckor. Genom granskningen ges statliga myndigheter (PBL 5 kap 22 § och 22 § a), kommunala förvaltningar, allmänhet och andra som berörs av förslaget möjlighet att lämna synpunkter.

Syftet med Ett levande centrum – vision 2025 är att öka attraktiviteten i Osby centrum och ge förslag på flera olika åtgärder för ett mer trivsamt centrum.

Kommunen vill ha in allmänhetens synpunkter och tankar kring förslagen i visionsdokumentet och nu har tiden, den så kallade ganskningsperioden, för detta förlängts till den 30 jui 2017. Synpunkter som har kommit in på visionsdokumentet sammanställs i ett granskningsutlåtande där de bemöts.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på:

  • Samhällsbyggnad, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby
  • Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby
  • Osby kommuns hemsida

Eventuella synpunkter eller anmärkningar ska, för att kunna beaktas, ha kommit in skriftligen med namn och adress, senast den 30 juni 2017.

Adressen är: Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby.

Bild