Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun går vidare med planer på handelsområde vid Lars Dufwa

Kommunstyrelsen i Osby har beslutat att gå vidare med planerna på ett handels- och kontorsområde utmed riksväg 23, vid Lars Dufwa. Detaljplanen antogs, med tillägget att partihandel och servering ska tillåtas, men inte daglighandel med livsmedel.

Sedan en tid tillbaka finns intresse från externa aktörer att etablera handel utmed väg riksväg 23 vid Lars Dufwa rastplats. Platsens förutsättningar utreds av kommunen och förslag till detaljplan för området har varit ute på granskning och föremål för medborgardialog. Det har även genomförts en enkätundersökning.

Måndagen den 3 april var ärendet uppe på kommunstyrelsen där det skulle tas ställning till om och i så fall hur man går vidare med planen.

Efter diskussioner och ett antal förslag på hur förslaget till beslut, som kommunfullmäktige sedan ska ta slutlig ställning till, skulle utformas kom man fram till tre olika alternativ:

  1. Anta detaljplanen i dess nuvarande form, (utan begränsningar i vilken typ av handel som kan finnas på området)
  2. Anta detaljplanen, med tillägget "partihandel och servering, ej dagvaruhandel med livsmedel".
  3. Att detaljplanen avslås och kommunen alltså inte går vidare med plan för handel- och kontorsområde vid Lars Dufwa.

Efter votering återstod alternativ 1 och 2, som ställdes mot varandra och efter ytterligare votering beslutade kommunstyrelsen med röstsiffrorna 7-6 (2 avstod att rösta,) att anta detaljplanen enligt alternativ 2. Alltså ett handels- och kontorsområde med beteckningen partihandel och servering, ej daglighandel med livsmedel, läggs till i detaljplanen.

Det innebär att kommunstyrelsen, med minsta möjliga marginal, sa ja till en detaljplan för handel och kontor. Endast parti- och detaljhandel samt servering ska tillåtas och inte daglighandel med livsmedelshandel.

Det är kommunfullmäktige som på sitt sammanträde den 24 april 2017 som tar slutligt beslut om detaljplanen för handels-och kontorsområdet.

Bild