Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Visseltoftaskolan uppfyller kraven

Visseltoftaskolan följer de lagar, regler, och läroplaner som finns för verksamheten samt uppfyller kraven. Det är Skolinspektionens slutsats och beslut efter att ha genomfört en så kallad prioriterad tillsyn av Vissetoftaskolan under tidig vår 2017.

Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Osby kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. De bedömer hur väl kommunen uppfyller nationella krav och mål. Detta kallas regelbunden tillsyn och en sådan pågår just nu bland gymnasieskola, gymnasiesärskolan, grundskolan, grundsärskolan och förskoleklass i Osby kommun. Denna regelbundna tillsyn beräknas vara klar senare i vår.

Prioriterad tillsyn

Dessutom har det gjorts en så kallad prioriterad tillsyn av Visseltoftaskolan i Visseltofta. En prioriterad tillsyn görs av skolor som bedöms kunna ha större utvecklingsbehov. Dessa skolor väljs ut med hjälp av en kartläggning av alla kommuners kunskapsresultat, som Skolinspektionen genomfört tidigare samt utifrån resultat från en enkät som genomfördes höstterminen 2016. En prioriterad tillsyn behöver inte innebära att det finns brister. Det kan till exempel handla om att det inte fanns tillräcklig information inom vissa områden, vilket kan bero på att det handlar om en liten skola.

Uppfyller kraven och inga brister

Den prioriterade tillsynen av Visseltoftaskolan har besök och intervjuer med elever och personal på Visseltoftaskolan och insamling av dokumentation. Skolinspektionen konstaterar nu i sitt beslut, som meddelades den 28 mars 2017, att det inte finns några brister. Visseltoftaskolan uppfyller de krav som finns inom de områden som granskats. De områden som granskats är:

  • Undervisning och lärande
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder för kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

I sitt beslut skriver Skolinspektionen också att intervjuade elever uppger vid tillsynsbesöket att studieron är god på Visseltoftaskolan. Vidare uppger eleverna att de är trygga på skolan.

Kvitto på god lärmiljö

Mia Johansson, förvaltningschef för Barn och skola, i Osby kommun, menar att beslutet efter Skolinspektionens prioriterade tillsyn visar att verksamheten på Visseltoftaskolan håller hög kvalitet. Jessica Jönsson, områschef för grundskolan lyfter även fram personalens roll.

- Det är ett kvitto på att vi kan erbjuda en god lärmiljö med hög kvalitet, även på en mindre skolenhet, som Visseltoftaskolan är. Det visar också på att vi i Osby kommun har engagerad och kunnig personal, som motiverar elever till goda resultat, säger Jessica Jönsson. Hela beslutet från Skolinspektionen kan du ta del av under rubriken dokument uppe till höger på denna sida.

Bild