Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2017-03-09

Osby kommun redovisar ett bra resultat för 2016

Resultatet för Osby kommun 2016 blev plus 24,6 mnkr. Det är något bättre än det budgeterade resultatet för 2016, plus 21,8 mnkr. Resultatet per kommuninvånare i Osby kommun är 1 870 kronor, vilket kan jämföras med snittet i riket, som är 2 152 kronor per kommuninvånare.

Verksamhetens nettokostnad har minskat mellan 2015 och 2016 från 58 703 kronor per invånare till 52 774 kronor per invånare. Osby kommun hade en extraordinär kostnad 2015 avseende köp av pensionsförsäkringar för 100 mnkr, vilket innebär att dessa två år inte är jämförbara. Osby kommun har högre nettokostnader med 2 542 kronor/invånare jämfört med snittet i riket 2016. Tre kommuner i Skåne har högre nettokostnader/kommuninvånare än Osby kommun 2016.

God soliditet

Osby kommun har god soliditet, det vill säga kommunens finansiella styrka har förbättrats ytterligare under år 2016 till 55 procent. Snittet för riket ligger på 48 procent.

Nämnder/styrelsen visar totalt en positiv budgetavvikelse.
Nämnderna/styrelsen visar totalt en positiv budgetavvikelse med 1,5 mnkr. Kommunerna fick ett extra generellt statsbidrag under 2016 för mottagande av flyktingar. För Osby kommun blev det 12 mnkr i extra bidrag för år 2016. Verksamheternas positiva resultat beror delvis på att det varit svårt att rekrytera vissa personalkategorier, vilket inneburit att kommunen har haft vakanser på tjänster under stora delar av år 2016. Att ha vakanser är negativt för verksamheten, då det på sikt förutom extra ansträngningar för personal och försämrad arbetsmiljö på berörd enhet, också innebär extra kostnader för kommunen.

Investerade drygt 60 mnkr 2016

Osby kommuns investeringsbudget uppgick till 192 mnkr i budget 2016. Investeringar motsvarande på 60 mnkr har genomförts under året. Investeringar finansieras genom driftsresultat, avskrivningar och upplåning. 2016 års investeringar har skattefinansierats till 100 procent.

Bild