Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om VA-arbeten på Stormgatan i Lönsboda

På uppdrag av Osby kommun ska Skåne Blekinge Vattentjä'nst (SBVT) utföra omläggning av VA-ledningarna i Stormgatan, Lönsboda, på sträckan mellan Glimåkravägen och Dalgatan.

Projektet omfattar utbyte av befintlig dricksvatten- och avloppsledning, samt nyanläggning av en särskild dagvattenledning. Arbetet beräknas påbörjas den 21 februari och vara klart till semestern.

De befintliga ledningarna är drygt 50 år gamla och avloppssystemet är så kallat. kombinerat system, där avloppsvatten, regn- och dräneringsvatten avleds i en gemensam ledning.

Kombinerade system medför stor belastning på ledningssystem och reningsverk, samt ökar risken för källaröversvämningar vid kraftig nederbörd. SBVT strävar därför efter att bygga om dessa system till enskilda system, där spillvatten respektive regn-/dräneringsvatten avleds i skilda ledningar var för sig.

SBVT kommer efterhand att kontakta berörda fastighetsägare, för att gemensamt gå igenom hur man bäst löser omkoppling av regn- och dräneringsvatten för var enskild fastighet.

Under projektets genomförande kommer vägen att vara avstängd för genomfart.

Vi beklagar de besvär arbetena medför och vi ska i möjligaste omfattning begränsa störningarna för boende och trafikanter.

Projektledare under byggnadstiden är Jan Gustavsson, telefon 010-211 97 60

Bild