Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya områdeschefer inom Barn & skola

Sedan årsskiftet är Jessica Jönsson och Christel Torstensson nya områdeschefer inom förvaltningen Barn och Skola på Osby kommun. Befattningarna är en del av den nya förvaltningsorganisationen på Osby kommun, som började gälla från och med den 1 januari 2017.

Christel Torstensson, tidigare utvecklingsstrateg för förskolan i Osby kommun, är numera områdeschef för förskolan i Osby kommun. Därmed har hon det övergripande ansvaret för förskolans verksamheter i kommunen.

Jessica Jönsson, som tidigare bland annat varit enhetschef för elevhälsan, är numera områdeschef för grundskolan. Det innebär att hon har det övergripande ansvaret för hela grundskolan, grundsärskolan, förskoleklass, fritidshem och musikskolan i Osby kommun.Båda områdeschefernas närmaste chef är Mia Johansson, förvaltningchef för Barn och Skola.

Mer renodlat och fokuserat

Christel Torstensson och Jessica Jönsson jobbar i sina roller som områdeschefer för förskola respektive grundskola på ett riktat och ändamålsenligt sätt. Med områdeschefer för grundskolans respektive förskolans verksamheter i Osby kommun blir besluts- och informationsvägarna mellan förvaltning och enheterna snabbare och tydligare. Syftet är också att få ett bättre och helhetstänk över förskola respektive grundskola. Christel Torstensson och Jessica Jönsson ska också fungera som stöd för och mot förskolechefer och rektorer.

- Med en områdeschef för förskolan och en för grundskolan blir arbetet inom de olika verksamheterna mer renodlat och fokuserat, säger Jessica Jönsson.

Allt utgår ifrån barnens och elevernas bästa

De två områdescheferna har ett nära samarbete och deras arbete, både i den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet, utgår hela tiden ifrån elevens och barnets bästa.

- Allt vi jobbar för och vårt ledarskap ska präglas av; för elevernas och barnens bästa, säger Christel Torstensson.

Bild