Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolinspektionen gör tillsyn i Osby kommun

Under veckorna 11-14 genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Osby kommun. Dessutom kommer det att genomföras en prioriterad tillsyn av Visseltoftaskolan i Visseltofta.

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn i

  • förskola, förskoleklass, fritidshem 
  • grundskola, grundsärskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola
  • vuxenutbildning

De granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Detta görs för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten och för att bedöma hur väl kommunen uppfyller nationella krav och mål. Det kallas regelbunden tillsyn och både kommunala och fristående skolor ingår i tillsynen.

Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Nu är det alltså dags för sådan regelbunden tillsyn av förskolan, grundskolan och gymnasieskolans verksamheter i Osby kommun.

Prioriterad tillsyn av Visseltoftaskolan

Utöver ovanstående tillsyn besöks skolor som bedöms kunna ha större utvecklingsbehov. Dessa skolor väls ut med hjälp av analysen av en kartläggning av alla kommuners kunskapsresultat som Skolinspektionen genomfört före tillsynen, och resultaten från en enkät som genomfördes höstterminen 2016. Dessutom tittar man på vad tidigare tillsynsbesök visat och om det finns anmälningar mot skolorna. Utifrån detta väljs de kommunala skolor ut som ska besökas för en så kallad prioriterad tillsyn. Skälet är att stärka insynen i dessa skolor. I Osby kommun kommer Skolinspektionen att genomföra en prioriterad tillsyn av Visseltoftaskolan i Visseltofta.

Intervjuer och lektionsbesök

Tillsynen utformas utifrån en bedömning av situationen på skolan. Den 14 och 15 mars besöker Skolinspektionen Visseltoftaskolan, där man bland annat gör lektionsbesök och intervjuar rektor, lärare och annan personal. De brukar också vilja intervjua elever.

Träff med ansvariga politiker och tjänstemän

Inför tillsynen tar Skolinspektionen även del av dokument och redogörelser från Osby kommun. Det kommer dessutom att hållas ett uppstartsmöte om tillsynen den 15 februari 2017. Vid detta möte mötet kommer, förutom representanter från Skolinspektionen, bland annat ansvariga politiker och förvaltningsledning att delta.

Bild