Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Resultat från kommunens medarbetarenkät 2016

Anställda på Osby kommun är överlag nöjda med sitt jobb och sin arbetsgivare. Det visar resultatet från en medarbetarenkät som genomförts under hösten 2016 bland samtliga anställda på Osby kommun. Mest nöjda är de anställda med kommunens jämställdhets- och diskrimineringsarbete och möjlighet till delaktighet och inflytande. Resultatet från medarbetarenkäten något sämre än senaste undersökningen, 2014.

Vartannat år genomför Osby kommun som arbetsgivare en medarbetareundersökning. Resultatet presenteras på tre nivåer – kommunövergripande, verksamhetsområdesnivå och arbetsplatsnivå.

Medarbetarundersökningen bland anställda i Osby kommun syftar till att ta reda på hur medarbetarna upplever sitt arbete och sin arbetssituation. Resultatet ska ses som ett underlag för utveckling av kommunens verksamheter.

Totalt svarade 744 av kommunens 1102 medarbetare på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 67% (54% år 2014). Ett resultat som anses kunna gälla hela målgruppen. De flesta frågorna var så kallade instämmande frågor på en skala från ett till fem, där fem var det mest positiva värdet.

Överlag nöjda medarbetare

Resultatet visar på att samtliga sex delområden och samtliga frågor fick ett medelvärde över tre, vilket ses som positivt. Mest nöjda är medarbetarna med arbetsgivarens jämställdhets- och diskrimineringsarbete och möjlighet till delaktighet/inflytande. Arbetsmiljön är det man är minst nöjd med.

Nöjd medarbetarindex hamnade på 3,85 (3,93 - 2014). Jämfört med resultatet från 2014 har varje delområde, utom ett, resultatmässigt sjunkit några enheter.

Trots ett positivt resultat finns det områden som behövs arbetas vidare med för att än fler ska uppleva en god arbetsmiljö och en positiv arbetssituation.

Satsningar på arbetsmiljön

Kommunchef Petra Gummeson kommenterar resultatet så här:
- Det är glädjande med överlag nöjda medarbetare och vi ska bevara och fortsätta utveckla det som redan är bra. Vi ska även rikta uppmärksamhet mot de områden som behöver förbättras. Det behöver göras satsningar på arbetsmiljön och det är även viktigt att fortsätta stödja och utveckla i ledarskapsfrågor, säger Petra Gummeson.

Ansvarig chef har ansvar för att alla medarbetare får ta del av resultatet i medarbetarenkäten. Varje verksamhetsområde och arbetsplats analyserar resultatet och dessa analyser ska fungera som beslutsunderlag för handlingsplaner och åtgärder. Det är viktigt att på varje arbetsplats föra en dialog om vilka styrkor och förbättringsområden som finns. Resultatet från medarbetarenkäten har även redovisats för personaldelegationen och kommunstyrelsen.

Handlingsplaner och åtgärder

Anna Hesselstedt, HR-chef på Osby kommun tycker det är kul att så många upplever sitt uppdrag som meningsfullt och ser fram emot att gå till jobbet.
- Det visar att det finns en stolthet för det arbete som utförs. Nu är det viktigt att vi tar till vara medarbetarnas svar för att göra Osby kommun till en än mer attraktiv arbetsplats och arbetsgivare.

Bild