Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föreningar vill att kommunen satsar på barn och unga

Satsa på barn och unga, unga vuxna och kommuninvånare i de mindre orterna samt prioritera arbetet mot mobbning, socialt utanförskap och för möten mellan människor med olika bakgrund. Det är några områden som föreningarna i Osby kommun anser vara viktigast att prioritera vid förändringar av bidrag och stöd till föreningar. Det visar resultatet från en enkät som skickats ut till föreningar i Osby kommun.

Enkäten, som gick ut till föreningarna i början av augusti, är en del av en översyn av stöd till föreningar som Kultur och Fritid genomför under hösten 2016. 70 föreningar har deltagit och svarat på hur deras behov ser ut och vilka grupper och verksamheter de anser viktiga för kommunen att prioritera.

Nya riktlinjer för bidrag och stöd

Svaren kommer utgöra en del av underlaget till förslag på nya riktlinjerna för fördelning av bidrag och stöd som planeras vara klart i slutet av hösten. I samband med det kommer föreningar ha möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på förslagen.

Det är framförallt kulturföreningar som vill se en prioritering av kommuninvånare i de mindre orterna medan fritidsföreningar vill se att barn och ungdomar liksom unga vuxna prioriteras. Bland fritidsföreningarna är det även många som vill att flickor/kvinnor prioriteras.

Motverka mobbning och socialt utanförskap

När det gäller vilka områden föreningar anser viktiga för kommunen att prioritera är det fyra verksamheter som sticker ut.

Det är verksamheter som

  • arbetar mot kränkningar och mobbning.
  • arbetar mot socialt utanförskap.
  • skapar möten mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter.
  • skapar möten mellan generationer.

Enkäten ställde även frågor kring vilka stöd föreningar har behov av utöver bidrag. Flest föreningar har behov av stöd kring marknadsförening och information och därefter behov av lokaler. När det gäller vilka svårigheter föreningar möter svarade flest ekonomi och rekrytering av medlemmar.

Bild