Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förslag på ny avfallstaxa i Osby kommun

Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) har lämnat ett förslag på en ny avfallstaxa för hushållsavfall och liknande avfall från andra verksamheter. Den ska gälla från och med den 1 november 2016.

Den nya avfallstaxan för slamtömning ska däremot gälla först från och med den 1 januari 2017. Den nya avfallstaxan införs i samband med byte till ett nytt insamlingssystem, 4-fack. Detta innebär att det kommer att finnas två kärl, med fyra fack i varje som du sorterar ditt avfall i. Förslaget till beslut är att kommunstyrelsen den 7 september beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny avfallstaxa under sammanträdet den 22 september.

Den årliga avgiften består av grundavgift, insamling och behandlingsavgift och eventuella avgifter för tilläggstjänster. Målet har varit att behålla nuvarande avgiftsnivåer så långt som möjligt. Den nya strukturen för kostnaderna utgår från faktiska kostnader för respektive kundkategori. Insamlings- och behandlingskostnader har tagits fram genom att beräkna insamlade mängder och fyllnadsgrad i kärl, intäkter från materialåtervinning och övriga kostnader för behandling.

Avfallstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Osby kommuns mål inom avfallsområdet. 27 kap. 5§ i miljöbalken (1998:808) ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sätt så att miljöanpassad avfallshantering främjas. Den förändrade avfallstaxan innebär att en majoritet av abonnenterna får sänkta avgifter.

Modellen för den nya avfallstaxan har tagits fram tillsammans med Kristianstad Renhållning AB, Bromölla kommun och Hässleholms Miljö AB, under ledning av Miljö och Avfallsbyrån AB.

Bild