Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Information om anläggande av dagvattenmagasin i Osby

På uppdrag av Osby kommun skall SBVT anlägga ett dagvattenmagasin väster om Värmevägen i Osby. Dagvattenmagasinet anläggs som ett öppet magasin med två separata dammar.

Förutom att jämna ut flödet i ledningsnätet vid kraftig nederbörd, ger magasinet en förbättrad vattenkvalité samt ökad biologisk mångfald i området.

Arbetena, som utförs av Fasab Mark AB i samverkan med SBVT, påbörjas v32 och beräknas vara helt klara under hösten 2016.

Bild