Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommuns nya vision, mål och värdegrund

På spåret och naturligt nära. Så lyder Osby kommuns nya vision. Attraktiv boendekommun, utveckling och tillväxt samt trygghet hela livet, är de nya fullmäktigemålen som ska genomsyra hela kommunen och dess verksamheter.

Sedan början av 2016 har Osby kommun arbetat med att ta fram en ny vision, nya fullmäktigemål och en omarbetat värdegrund för Osby kommun. Arbetet har genomförts av samtliga nämnders och presidiers utskott tillsammans med kommunchef, kommunens utredare Susanne Rönnefeldt Berg och samtliga verksamheters utvecklare. Och på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni antogs den nya visionen, nya fullmäktigemålen och den omarbetade värdegrunden.

På spåret och naturligt nära

Osby kommuns nya vision är På spåret och naturligt nära. På spåret innebär att kommunen finns på spåret rent infrastruktursmässigt men det innebär även att kommunen ska vara på spåret vad gäller omvärldsorientering. Naturligt nära innebär att vi rent tillgänglighetsmässigt är naturligt nära. En timme från Sveriges tredje största stad och knappt två timmar från närmaste huvudstad. Men även genom att omvärlden når oss. Naturligt nära innebär även att vi är nära den vackra natur som omger hela Osby kommun.

Målområden och fullmäktigemål
Kommunfullmäktige har även antagit nya målområden med tillhörande fullmäktigemål. Målområdena är:

  • Attraktiv boendekommun
  • Utveckling och tillväxt
  • Trygghet hela livet

Under målområdet "Attraktiv boendekommun" är fullmäktigemålet att Osby kommun ska vara en bättre kommun att leva och utvecklas i. Under målområdet "Utveckling och tillväxt" är fullmäktigemålen att Osby kommun ska ge förutsättningar för utveckling och tillväxt som skapar mervärde. Osby kommun ska ha strategier för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Det sista målområdet "Trygghet hela livet" omfattar fullmäktigemålet att Osby kommun ska skapa förutsättningar och möjligheter för människor i alla åldrar att forma ett tryggt liv. Samtliga målområden och fullmäktigemål ska genomsyra hela Osby kommun och alla kommunens verksamheter.

Omarbetad värdegrund

Den värdegrund som togs fram 2013 av kommunens chefer i samband med projektet Visionärt ledarskap, var internt fokuserad. Eftersom Osby kommun vill ha en värdegrund som även omfattar medborgare har den tidigare framtagna värdegrunden omarbetats och ser numera ut så här: Mångfald är en förutsättning för att vi ska utvecklas och berikas. Förtroende visar vi genom att lita på varandras vilja och förmåga. Vi bemöter varandra med respekt och utgår från alla människors lika värde. Vi visar mod genom att utmana oss själva och andra. Vi bidrar aktivt till en hållbar livsmiljö med kommande generationer i åtanke. Samverkan är en förutsättning för goda resultat. Även värdegrunden ska genomsyra hela Osby kommun och dess samtliga verksamheter.

Bild