Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fullmäktigeberedningen föreslår högstadium i både Osby och i Lönsboda

Det ska finnas två högstadieskolor i Osby kommun; en i Osby tätort och på Örkenedskolan i Lönsboda. Det föreslår den fullmäktigeberedning, som arbetat med den framtida skolorganisationen i kommunen, i sitt betänkande. Dessutom förespråkas två F-6 skolor i Osby, renovering av Killebergsskolan eller en helt nybyggd skola och att Visseltoftaskolan fortsätter vara en F-6 skola, åtminstone fram till 2020.

I mars 2015 utsågs en fullmäktigeberedning med uppdrag att besvara den övergripande frågeställningen: Hur ska den kommunala förskolan och grundskolan i Osby kommun organiseras 2015-2030? Sedan dess har man jobbat med frågan, som ska leda till likvärdig kvalitet på skolan inom hela kommunen och en verksamhet som är optimal för elever, personal och ekonomi. Fullmäktigeberedningens arbete har bland annat utgått ifrån tre olika scenarion, som i korthet går ut på: ska vi ha en, två eller tre högstadieskolor i kommunen

Medborgarnas synpunkter viktiga

Under våren har det hållits dialogmöten i Killeberg, Lönsboda och Osby, där politiker i fullmäktigeberedningen och tjänstemän från Barn & skola deltagit. Syftet med dialogmötena har varit att hämta in medborgarnas syn på bland annat hur många skolor det ska/bör finnas, var de ska lokaliseras och hur de ska organiseras. Utöver det har man träffat elevråd, olika personalgrupper inom skolan och gjort studiebesök med mera.

Högstadium i både Osby och Lönsboda

Och nu har fullmäktigeberedningen ett betänkande om vad man kommit fram till så här långt och som presenteras på kommunfullmäktige den 13 juni. Man slår fast att det krävs fler lokaler till grundskolan i Osby tätort, Killeberg och Lönsboda.

När det gäller frågan om hur många högstadieskolor det ska finnas och var de ska lokaliseras så föreslår fullmäktigeberedningen att det ska planeras för två högstadieskolor i Osby kommun.

I Osby tätort ska det finnas en stationsnära högstadieskola (årskurs 7-9) med moderna lärmiljöer. Örkenedskolan i Lönsboda ska renoveras och byggas till för att kunna erbjuda moderna lärmiljöer för elever i årskurs F-9.

Flera fördelar

Även om kostnaden per elev blir högre på högstadiet i Lönsboda finns det flera motiveringar till att ha en högstadieskola på mer än en ort i kommunen:

Möjlighet till profileringar ökar om det finns fler än ett högstadium i kommunen. Det gör att möjligheten till att locka elever från andra kommuner ökar.

  • Alla elever ska ha en rimlig restid.
  • Elever kan vid behov byta skola inom kommunen.
  • Högstadiets fortlevnad har stor betydelse för lokalsamhällets utveckling.
  • Vi ser en positiv befolkningsutveckling i Lönsboda med närområde.
  • Det finns annars en risk att elever annars väljer skola i annan kommun.

Ledamot från (M) förespråkar ett högstadium i Osby kommun.

F-6 skolorna

När det gäller F-6 skolor föreslår fullmäktigeberedningen följande:Det ska finnas två F-6 skolor i Osby tätort, med en geografisk spridning som innebär en skola på var sida om järnvägen. Upptagningsområdena ska vara tydliga och hållbara över tid. Det innebär att Klockarskogsskolan flyttar sin skolverksamhet till förmån åt förskolan som kan utökas med fyra eller fem avdelningar.

Grundsärskolan ska placeras och inkluderas på skolor i Osby tätort. Eleverna ska ha sin skolgång på en skola med jämngamla barn.

Killebergsskolan behöver renoveras och byggas till alternativt byggs en helt ny skola. Killebergsskolan ska vara en F-6 skola som är samlokaliserad med förskolan. Efter årskurs 6 ska eleverna hänvisas till högstadiet i Osby.

Visseltoftaskolan fortsätter enligt nuvarande skolform F-6. Skolan ska inom tre läsår öka elevantalet till 30. Hösten 2019 ska en utvärdering genomföras utifrån kvalitet och elevunderlag för att ta beslut om eventuell stängning inför läsåret 2020/21. Syns en positiv trend ska detta tas hänsyn till även om antalet elever inte är exakt 30. Detta alternativ förespråkas av ledamöterna från (S), (C) och (SD).

Det andra alternativet som förespråkas av ledamöter från (M), (KD), (MP), (L) och (V) är att Visseltoftaskolan stängs från och med läsåret 2017/2018.

Bild