Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Resultatet från medborgarundersökningen 2016

Förbättringar när det gäller utbud och möjligheter till att hitta bra boende och inom kommunens verksamheter behöver gator och vägar, grundskola prioriteras. Dessutom efterlyses mer och bättre möjligheter till påverkan. Det framgår av resultatet från den medborgarundersökning som genomförts under våren.

I samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde Osby kommun under våren 2016 en medborgarundersökning i kommunen. Syftet är att ta reda på vad medborgarna anser är bra i kommunen och vad som kan förbättras. 600 kommuninvånare valdes med statistiska metoder ut av SCB att medverka i undersökningen. De fick via enkäter svara på hur man uppfattar Osby kommun och dess verksamheter samt ge förslag på förbättringar.

45 procent av de som fick enkäten har svarat och resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Modellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Osby kommun som en plats att bo och leva på blev 55. Det är lägre än genomsnittsresultatet 60, för de 133 kommuner som deltog i undersökningen nu i vår eller hösten 2015. För Osby kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena bostäder samt trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index. 35 procent av medborgarna i Osby kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan).

Av resultatet från undersökningen kan man också utläsa att Osby kommun även bör prioritera gator och vägar och grundskola, för att få fler nöjdare medborgare i kommunen. Förtroende och möjligheter till inflytande och påverkan är också områden som kommunen bör prioritera i förbättringsarbetet.

- Medborgarundersökningen speglar ju allmänhetens syn och visar att vi ska fortsätta prioritera de områden vi redan arbetar med att förbättra. Vi kan se att det ger effekt då resultatet från årets undersökning visar en förbättring inom flera områden och verksamheter, jämfört med 2014. Nu är det viktigt att vi fortsätter förbättringsarbetet med full fart, säger kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S).

Osby kommun deltog även i medborgarundersökningen våren 2008, våren 2011 och våren 2014. Det man kan se när man gör en övergripande jämförelse mellan de tre senaste tillfällena undersökningen gjorts, är att det sammanfattande betygsindexet sjönk mellan 2011 och 2014. Men mellan 2014 och 2016 ökade betygen inom flera områden och verksamheter.

Osby kommun vill rikta ett stort tack till alla som deltagit och svarat i undersökningen Åsikterna kommer att göra skillnad! Enkätresultaten kommer att användas i det ständigt pågående arbetet med att utveckla Osby kommun och dess verksamheter.

Bild