Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-05-20

Kommunens årsredovining i korthet

Osby kommun har ett positivt resultat exklusive extraordinära poster.Resultatet för Osby kommun 2015 blev minus 57,7 mnkr. Resultatet exklusive extraordinära poster blev plus 17,3 mnkr. I Extraordinära poster ingår pensionsskuldsinlösen, nedskrivning av fastigheter mm.

Det negativa resultatet har uppkommit utifrån inlösen av delar av pensionsskulden från 1998 och tidigare, genom köp av pensionsförsäkring. Osby kommuns pensionsskuld från tiden innan 1998 har minskat från ca 300 mnkr till ca 200 mnkr. Köpet av pensionsförsäkring innebär att kommunens löpande kostnader för pensioner från tiden innan 1998, kommer att minska framöver. Nya pensionsåtaganden efter 1998 försäkras fortlöpande.

Inlösen av delar av kommunens pensionsskuld har finansierats genom kommunens kapitalförvaltning som är destinerad till pensionsskuldens utbetalningar. Kommunens kapitalförvaltning har haft en positiv utveckling. Genom uttaget ur kapitalförvaltningen har kommunen säkrat en del av den positiva marknadsutvecklingen avseende kapitalförvaltningen. Kommunen satte in 90 mnkr i kapitalförvaltningen år 2000. Osby kommun har gjort uttag ur kapitalförvaltningen med 132 mnkr t o m år 2015. Kapitalförvaltningens marknadsvärde uppgår till 41 mnkr per 31 mars 2016. Detta innebär i dagsläget att insatt kapital 90 mnkr har hittills genererat 173 mnkr.

Genom bland annat den minskade pensionsskulden har Osby kommun även förbättrat soliditeten, dvs kommunens finansiella styrka. Osby kommuns soliditet har ökat från 26 % till 32 %.

Tidigare års underskott täckt i årets bokslut.

I bokslutet för år 2015 har kommunen även täckt 2014 års balanskravsunderskott på minus 13,7 mnkr och skrivit ner värdet på fastigheter med 12,2 mnkr. Efter årets balanskravsavstämning har kommunen ett positivt balanskravsavstämningsresultat på 28 mnkr.

Nämnderna/styrelsen visar totalt en positiv budgetavvikelse

Nämnder/styrelsen visar en positiv budgetavvikelse med 7,8 mnkr. I början av 2015 visade årsprognosen ett stort underskott. Nämnder/styrelse/verksamheter har vidtagit åtgärder under våren 2015 i syfte att minska kostnader år 2015 och på sikt. Åtgärder som vidtagits förutom köp av pensionsförsäkring och återbetalning av inbetalda premier till AFA, är bland annat senareläggning av återbesättning av tjänster, stor återhållsamhet avseende kostnader för kompetensutveckling mm, minskade energikostnader kopplat till fastigheter, tillfällig minskning av underhåll på fastigheter. Verksamheterna har även haft volymökningar inom förskola, grundskola, gymnasieskola, hemtjänst mm under året och ändå genomfört verksamheterna totalt sett inom givna budgetramar.

Investerade för drygt 70 mnkr år 2015

Osby kommuns investeringsbudget uppgick till 119 mnkr. Investeringar motsvarande utgifter på 70 mnkr har genomförts under året. Investeringar finansieras genom driftsresultat, avskrivningar och genom upplåning. Kommunens lån uppgår till oförändrat 215 mnkr vid årsskiftet, men utökats till 245 mnkr i mars månad 2016.

Bland de större investeringarna kan nämnas:

  • VA-investeringar ledningsnät mm 15,4 m
  • Tillfälliga lokaler förskola 12,7 mnkr
  • Om- och tillbyggnad av Rönnebackens kök
  • Asfalt 3,2 mnkr

Befolkningsutveckling

Sedan 2013 har Osby kommun en ökande befolkning och uppgår till 12954 personer per 31 december 2015. Under 2015 ökade Osby kommuns befolkning med 126 personer. I den preliminära befolkningsstatistiken för år 2016, ökar befolkningen ytterligare. Under åren 2000- 2012 hade Osby kommun en befolkning på mellan 12.600 - 12.700, ganska stabilt. Osby kommun kommer troligen att ha en befolkning över 13.000 personer under år 2016. En positiv befolkningsutveckling genererar ökade skatte- och bidragsintäkter, men givetvis även ökade behov/kostnader inom alla kommunala verksamheter.

Bild