Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunens årsredovining i korthet

Osby kommun har ett positivt resultat exklusive extraordinära poster.Resultatet för Osby kommun 2015 blev minus 57,7 miljoner kronor. Resultatet exklusive extraordinära poster blev plus 17,3 miljoner kronor. I Extraordinära poster ingår pensionsskuldsinlösen, nedskrivning av fastigheter med mera.

Det negativa resultatet har uppkommit utifrån inlösen av delar av pensionsskulden från 1998 och tidigare, genom köp av pensionsförsäkring. Osby kommuns pensionsskuld från tiden innan 1998 har minskat från cirka 300 miljoner kronor till cirka 200 miljoner kronor. Köpet av pensionsförsäkring innebär att kommunens löpande kostnader för pensioner från tiden innan 1998, kommer att minska framöver. Nya pensionsåtaganden efter 1998 försäkras fortlöpande.

Inlösen av delar av kommunens pensionsskuld har finansierats genom kommunens kapitalförvaltning som är skickad till pensionsskuldens utbetalningar. Kommunens kapitalförvaltning har haft en positiv utveckling.

Genom uttaget ur kapitalförvaltningen har kommunen säkrat en del av den positiva marknadsutvecklingen som gäller kapitalförvaltningen. Kommunen satte in 90 miljoner kronor i kapitalförvaltningen år 2000. Osby kommun har gjort uttag ur kapitalförvaltningen med 132 miljoner kronor till och med år 2015. Kapitalförvaltningens marknadsvärde uppgår till 41 miljoner kronor per 31 mars 2016. Detta innebär i dagsläget att insatt kapital på 90 miljoner kronor hittills har blivit 173 miljoner kronor.

Genom bland annat den minskade pensionsskulden har Osby kommun även förbättrat soliditeten, det vill säga kommunens finansiella styrka. Osby kommuns soliditet har ökat från 26 % till 32 %.

Tidigare års underskott täckt i årets bokslut.

I bokslutet för år 2015 har kommunen även täckt 2014 års balanskravsunderskott på minus 13,7 miljoner kronor och skrivit ner värdet på fastigheter med 12,2 miljoner kronor. Efter årets balanskravsavstämning har kommunen ett positivt balanskravsavstämningsresultat på 28 miljoner kronor.

Nämnderna/styrelsen visar totalt en positiv budgetavvikelse

Nämnder/styrelsen visar en positiv budgetavvikelse med 7,8 miljoner kronor. I början av 2015 visade årsprognosen ett stort underskott. Nämnder/styrelse/verksamheter har vidtagit åtgärder under våren 2015 i syfte att minska kostnader år 2015 och på sikt.

Åtgärder som vidtagits förutom köp av pensionsförsäkring och återbetalning av inbetalda avgifter till AFA, är bland annat

  • senareläggning av återbesättning av tjänster.
  • stor återhållsamhet med kostnader för kompetensutveckling med mera.
  • minskade energikostnader kopplat till fastigheter.
  • tillfällig minskning av underhåll på fastigheter.

Verksamheterna har även haft volymökningar inom förskola, grundskola, gymnasieskola och hemtjänst under året och ändå genomfört verksamheterna totalt sett inom givna budgetramar.

Investerade för drygt 70 miljoner kronor år 2015

Osby kommuns investeringsbudget uppgick till 119 miljoner kronor. Investeringar motsvarande utgifter på 70 miljoner kronor har genomförts under året. Investeringar finansieras genom driftsresultat, avskrivningar och genom upplåning. Kommunens lån uppgår till oförändrat 215 miljoner kronor vid årsskiftet, men utökats till 245 miljoner kronor i mars månad 2016.

Bland de större investeringarna kan nämnas:

  • VA-investeringar, ledningsnät med mera: 15,4 miljoner kronor
  • Tillfälliga lokaler, förskola: 12,7 miljoner kronor
  • Om- och tillbyggnad av Rönnebackens kök
  • Asfalt: 3,2 miljoner kronor

Befolkningsutveckling

Sedan 2013 har Osby kommun en ökande befolkning och uppgår till 12 954 personer per 31 december 2015. Under 2015 ökade Osby kommuns befolkning med 126 personer. I den preliminära befolkningsstatistiken för år 2016, ökar befolkningen ytterligare. Under åren 2000-2012 hade Osby kommun en befolkning på mellan 12 600-12 700, ganska stabilt. Osby kommun kommer troligen att ha en befolkning över 13 000 personer under år 2016. En positiv befolkningsutveckling bidrar till ökade skatte- och bidragsintäkter, men givetvis även ökade behov/kostnader inom alla kommunala verksamheter.

Bild