Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Inbjudan till presentation av utredning om Lars Dufwa handel- och kontorsoråde

Osby kommun har en lång tradition av bra handel i centrum med många mindre butiker som tillsammans svarar för en stor andel av kommunens dagligvaruköp. Konkurrens från näthandel och stora handelsaktörer på handelsområden utanför Osby kommun har påverkat handeln i Osby, där det redan idag finns ett antal tomma lokaler. Kommunen vill ha ett fortsatt attraktivt centrum.

Nyetableringar av stora handelsaktörer i centrum är vare sig möjligt eller önskvärt på grund av brist på lämpliga lokaler och parkeringsplatser. Det är inte hållbart att öka trafikvolymen i centrum med denna typ av aktörer.

Mot bakgrund av detta finns idag ett intresse att etablera ett nytt handelsområde öster om riksväg 23, mittemot Lars Dufwa Rastplats. Nyetableringar avser ett balanserat urval av handelsaktörer som skulle resultera i ett större utbud för Osbys invånare för storköp och sällanköpsvaruhandeln, med syftet att öka den totala handeln i kommunen.

För att få underlag till detaljplanarbete och strategisk planering har Osby kommun beställt en handelsutredning. Denna ska klargöra marknadsförutsättningarna för lokalisering av ett nytt handelsområde vid Lars Dufwa samt ta reda på platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv,

Osby kommun bjuder nu in till en presentation av denna handelsutredning.

Tid: Måndagen den 30 maj, klockan 18.30 - 20.30
Plats: Borgen, Osby

Utredningen inkluderar följande:

  • Nulägesanalys av handeln i Osby centrum
  • Konsekvenserna för daglig- och sällanvaruhandeln i Osby tätort
  • Ekonomiska konsekvenser för Osby kommun inbegripet arbetstillfällen
  • Positiva och negativa konsekvenser för närliggande kommuner
  • Innebär etablering av ett nytt handelsområde större attraktivitetspotential?
  • Platsens lämplighet ur ett handelsperspektiv.
  • Vilken typ av handel hotas, respektive har potential att utvecklas, av eventuell framtida utökning av handel på det nya handelsområdet?

Ett samrådsförslag till detaljplan för området kommer upp till beslut om samråd på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 1 juni. Därefter följer en förväntad samrådsperiod för näringsliv, formella remissinstanser och allmänheten under juni och juli månader.

Bild