Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stort engagemang vid dialogmöten om framtida skolorganisation

Det andra och tredje dialogmötet om förskolans och skolans framtida organisation i Osby kommun lockade många och engagerade invånare i Lönsboda, Osby och Visseltofta. Politikerna i fullmäktigeberedningen och ansvariga tjänstemän i skolorganisationen har hämtat in medborgarnas syn på bland annat hur många och var skolor ska lokaliseras. Nu fortsätter arbetet med att utreda de olika alternativen som presenterats.

Tisdagen den 4 och onsdagen den 5 april hölls de andra och tredje dialogmötena om hur den kommunala förskolan och skolan i Osby kommun ska organiseras fram till 2030. En fullmäktigeberedning har under en tid jobbat med frågan. Den ska leda till likvärdig kvalitet på skolan inom hela kommunen och en verksamhet som är optimal för elever, personal och ekonomi. Fullmäktigeberedningen tittar bland annat på tre olika scenarion som i korthet går ut på följande: Ska vi ha en, två eller tre högstadieskolor i kommunen?

Tidigare i våras hölls ett dialogmöte i Killeberg och den 4 april var det Lönsbodas tur. Drygt 200 samlades på Granada och under gruppdiskussioner tillsammans med politiker och tjänstemän från skolorganisationen diskuterades för- och nackdelar med de olika scenarierna som fullmäktigeberedningen arbetar utifrån.

Den stora och mest engagerande frågan var om det ska finnas ett högstadium eller inte på orten. Här är de boende i Lönsboda helt klart för att det ska finnas kvar. Bland annat fördes det fram att ett högstadium är en förutsättning för ortens överlevnad. Om eleverna skulle hänvisas till Osby innebär det nackdelar så som längre resdagar, större klasser och risk för utanförskap. Många sa också att om högstadiet i Lönsboda läggs ner, väljer man annan skolkommun än Osby.

Det diskuterades också hur kommunens olika skolor kan samverka och utvecklas. Här kom det fram förslag om att elever skulle kunna få möjlighet till specialinriktning i till exempel aktiviteter som simning och skytte. Även samarbete med företag och utbyte mellan både Osby och Lönsboda, där elever från Osby går i Lönsboda någon dag i veckan och tvärt om, presenterades som förslag.

På dialogmötet på Parkskolan i Osby den 5 april var ett 50-tal närvarande. Här var frågor om Visseltoftaskolans framtid, planerna för uteförskolans verksamhet och oron för stora skolenheter, centrala frågor som kom fram ur gruppdiskussionerna.

Politikerna i fullmäktigeberedningen och ansvariga tjänstemän från skolorganisationen har på samtliga dialogmöten betonat att det finns inga färdiga förslag eller att något alternativ är mer aktuellt än något annat. Alla alternativ behandlas likvärdigt och de boende i Osby, Lönsboda, Killeberg och även Visselfoftas åsikter vägs noga in i det fortsatta arbetet.

I april ska en vägledande debatt hållas i kommunfullmäktige och i juni presenterar fullmäktigeberedningen ett betänkande om vad man så långt kommit fram till.

Bild