Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-03-04

Positiva tongångar efter workshop om Osby ishall

Det finns en stark tilltro bland föreningarna till att det nu verkligen kommer att göras någonting åt lukt- och fuktproblemen i Osby ishall. Fördelarna är flest med en helt ny ishall i Osby, sett ur föreningarnas, kommunens och kommuninvånarnas perspektiv. Det är något av huvuddragen av vad kom fram vid en workshop om ishallen, där representanter från Osby kommun och föreningarna deltog.

Arbetet med att lösa fukt- och luktproblemen i Osby ishall pågår för fullt och här medverkar, förutom tjänstemän från Osby kommun, även representanter från OIK och Osby konståkningsklubb och anställda i ishallen. I början av februari hölls ett dialogmöte om ishallen, där lukt- och fuktproblemen gicks igenom och på mötet framförde föreningarna att ingenting hänt, trots att problemen funnits länge och lyfts fram flera gånger. Men nya tag från kommunens sida utlovades och kommunchefen har i uppdrag att presentera tre olika förslag för kommunstyrelsen i april. Det ena är att bygga en helt ny ishall, det andra renovering/ombyggnad av befintlig hall och det tredje att stänga ner ishallen, utan att ersätta den. Sedan mötet i början av februari har det varit fortsatta kontakter mellan kommun och föreningarna och under fredagen den 4 mars träffades tjänstemän från kommunen, representanter från föreningarna, Osbybostäder och anställda i ishallen, för en workshop för att ta fram sociala fördelar och nackdelar med de tre olika förslagen.

För-och nackdelar med de olika förslagen

Även om man redan vid mötet i början unisont konstaterade att förslaget om riva ishallen utan att sen ersätta den, inte är eller kommer att bli aktuellt, finns förslaget ändå med för att politikerna ska ha ett så brett och objektivt undersökningsmaterial som möjligt att ta ställning till. Kultur- och fritidschefen Reia Sofiadotter Collberg, som höll i workshopen, kunde snabbt konstatera att man inte såg många mer fördelar, än på kort sikt mindre utgifter för kommunen, om ishallen rivs och inte ersätts. Desto fler och för föreningarna, men även för kommun och invånare, nackdelar skulle det innebära. Till exempel utflyttning, förlorade arbetstillfällen, minskad sysselsättning för ungdomar, minskad attraktivitet och ökad risk för sociala problem.

Det andra förslaget; att renovera/bygga om befintlig ishall har, enligt workshopens deltagare, nackdelar så som uppehåll i träning. transporter, ökade kostnader och ingen långsiktig lösning för OIK och konståkningsklubben, medan det för kommun och kommuninvånare finns nackdelar som till exempel kortsiktig dyr lösning, minskad tillgänglighet under ombyggnad och osäkerhet om alla problem verkligen löses. Fördelar med en renovering/ombyggnad, som man också ser skulle kunna innebära tillbyggnad, är bland annat väl fungerande friska lokaler, fler medlemmar och besökare samt möjligheter att ordna större evenemang för föreningarna. För kommunen skulle en renovering/ombyggnad innebära en kortsiktig besparing, ökad attraktionskraft och bättre arbetsmiljö för de anställda i ishallen, medan fördelarna för kommuninvånare är bland annat fler arbetstillfällen, den så uppskattade lilla isbanan blir kvar och att det finns kvar en ishall i Osby.

Flest fördelar med helt ny ishall

Alternativet att bygga en helt ny ishall kan, enligt workshopens deltagare, innebära nackdelar som till exempel risk att lilla isbanan försvinner, uppehåll i träning och lång väntan för föreningarnas medlemmar. För kommunens del kan det bli dyrt på sikt, en lång process och för kommuninvånarna, risk att lilla isbanan försvinner och risk för skattemässig påverkan.

Men alternativet med en helt ny ishall var ändå det workshopen såg flest fördelar med. För föreningarna skulle det medföra nytillskott av medlemmar och aktiva, friska fräscha lokaler, större tävlingar och evenemang, fler besökare, ökat samarbete mellan föreningarna och att gamla ishallen och dess lokaler kan användas under tiden den nya hallen byggs. För kommunen finns det ekonomiska fördelar med en helt ny ishall, kommunens attraktivitet ökar och det är en långsiktig lösning som skapar tillväxt och stärker Osby kommuns varumärke. Fördelarna för kommuninvånarna är lägre driftskostnader, fler besökare och det en ny ishall gör invånarna stolta och nöjda.

Stor delaktighet och tilltro

Resultatet från workshopen kommer, tillsammans med en utredning om den fysiska miljön och ekonomisk och miljömässig hållbarhet, ligga till grund för den rapport som ska presenteras för kommunstyrelsen den 27 april 2016. Sven-Arne Svensson, som representerar ishockeyklubben OIK och Camilla Hagelvik från Osby konståkningsklubb, var nöjda med workshoppen och tycker det är jättebra att föreningarna är och får vara delaktiga i hela processen med att hitta en så bra lösning som möjligt.
- Vi ser och upplever ett helt nytt tänk från kommunens sida nu och det känns verkligen som man lyssnar på oss. Även om det ännu inte finns några beslut så tror vi verkligen på att det nu blir en lösning på de långvariga lukt- och fuktproblemen i Osby ishall, säger de.

Nu vill föreningarna inom en väldigt snar framtid också se en handlingsplan där det tydligt framgår vad som ska göras och när.
- Vi tror också mycket på att det kommer en handlingsplan väldigt snart. Allt pekar ju på det, säger Sven-Arne Svensson och Camilla Hagelvik.

Bild