Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Positiva tongångar efter grupparbete om Osby ishall

Det finns en stark tilltro bland föreningarna till att det nu verkligen kommer att göras någonting åt lukt- och fuktproblemen i Osby ishall. Fördelarna är flest med en helt ny ishall i Osby, sett ur föreningarnas, kommunens och kommuninvånarnas perspektiv. Det är något av huvuddragen av vad kom fram vid ett grupparbete om ishallen, där representanter från Osby kommun och föreningarna deltog.

Arbetet med att lösa fukt- och luktproblemen i Osby ishall pågår för fullt. Förutom tjänstemän från Osby kommun medverkar även representanter från OIK och Osby konståkningsklubb och anställda i ishallen. I början av februari hölls ett dialogmöte om ishallen. Lukt- och fuktproblemen gicks igenom och på mötet framförde föreningarna att ingenting hänt, trots att problemen funnits länge och lyfts fram flera gånger. Men nya tag från kommunens sida utlovades och kommunchefen har i uppdrag att presentera tre olika förslag för kommunstyrelsen i april.

Förslagen är

 • bygga en helt ny ishall
 • renovering/ombyggnad av befintlig hall
 • stänga ner ishallen, utan att ersätta den

Sedan mötet i början av februari har det varit fortsatta kontakter mellan kommun och föreningarna. Under fredagen den 4 mars träffades tjänstemän från kommunen, representanter från föreningarna, Osbybostäder och anställda i ishallen. En arbetsgrupp bildades för att ta fram sociala fördelar och nackdelar med de tre olika förslagen.

För-och nackdelar med de olika förslagen

Även om man redan vid mötet i början enhälligt konstaterade att förslaget om riva ishallen utan att sen ersätta den, inte är eller kommer att bli aktuellt. Förslaget finns ändå med för att politikerna ska ha ett så brett och objektivt undersökningsmaterial som möjligt att ta ställning till.

Kultur- och fritidschefen Reia Sofiadotter Collberg, som höll i mötet, kunde snabbt konstatera att man inte såg många fördelar om ishallen rivs och inte ersätts. Desto fler nackdelar för föreningarna, men även för kommun och invånare, skulle det innebära. Till exempel utflyttning, förlorade arbetstillfällen, minskad sysselsättning för ungdomar, minskad attraktivitet och ökad risk för sociala problem.

Det andra förslaget; att renovera/bygga om befintlig ishall har, enligt arbetsgruppens deltagare också ett antal nackdelar.

 • uppehåll i träning
 • transporter
 • ökade kostnader
 • ingen långsiktig lösning för OIK och konståkningsklubben

medan det för kommun och kommuninvånare finns nackdelar som till exempel

 • kortsiktig dyr lösning
 • minskad tillgänglighet under ombyggnad
 • osäkerhet om alla problem verkligen löses

Fördelar med en renovering/ombyggnad, som också skulle kunna innebära tillbyggnad, är bland annat

 • väl fungerande friska lokaler
 • fler medlemmar och besökare
 • möjligheter att ordna större evenemang för föreningarna

För kommunen skulle en renovering/ombyggnad innebära

 • en kortsiktig besparing
 • ökad attraktionskraft
 • bättre arbetsmiljö för de anställda i ishallen

medan fördelarna för kommuninvånare bland annat är

 • fler arbetstillfällen
 • den så uppskattade lilla isbanan blir kvar
 • att det finns kvar en ishall i Osby

Flest fördelar med helt ny ishall

Alternativet att bygga en helt ny ishall kan, enligt arbetsgruppens deltagare, innebära nackdelar som till exempel

 • risk att lilla isbanan försvinner
 • uppehåll i träning
 • lång väntan för föreningarnas medlemmar

Nackdelar för kommunens del

 • det kan det bli dyrt på sikt
 • en lång process och för kommuninvånarna
 • risk att lilla isbanan försvinner
 • risk för skattemässig påverkan

Men det tredje alternativet med en helt ny ishall var ändå det arbetsgruppen såg flest fördelar med.

För föreningarna skulle det medföra

 • nytillskott av medlemmar
 • aktiva, friska fräscha lokaler
 • större tävlingar och evenemang
 • fler besökare
 • ökat samarbete mellan föreningarna
 • gamla ishallen och dess lokaler kan användas under tiden den nya hallen byggs.

För kommunen innebär en helt ny ishall

 • ekonomiska fördelar
 • kommunens attraktivitet ökar
 • långsiktig lösning som skapar tillväxt och stärker Osby kommuns varumärke.

Fördelarna för kommuninvånarna är

 • lägre driftskostnader
 • fler besökare
 • stolta och nöjda invånare

Stor delaktighet och tilltro

Resultatet från mötet med arbetsgruppen kommer ligga till grund för den rapport som ska presenteras för kommunstyrelsen den 27 april 2016. Detta tillsammans med en utredning om den fysiska miljön och ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Sven-Arne Svensson, som representerar ishockeyklubben OIK och Camilla Hagelvik från Osby konståkningsklubb, var nöjda med mötet. De tycker det är jättebra att föreningarna är och får vara delaktiga i hela processen med att hitta en så bra lösning som möjligt.

- Vi ser och upplever ett helt nytt tänk från kommunens sida nu och det känns verkligen som man lyssnar på oss. Även om det ännu inte finns några beslut så tror vi verkligen på att det nu blir en lösning på de långvariga lukt- och fuktproblemen i Osby ishall, säger de.

Nu vill föreningarna inom en väldigt snar framtid också se en handlingsplan där det tydligt framgår vad som ska göras och när.
- Vi tror också mycket på att det kommer en handlingsplan väldigt snart. Allt pekar ju på det, säger Sven-Arne Svensson och Camilla Hagelvik.

Bild