Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2016-03-02

Utmaningar och möjligheter för kommunens verksamheter

Ökad konkurrens om arbetskraft, befolkningsutvecklingen och krav på fler och flexibla bostäder. Ja, det är huvuddragen i vad Osby kommuns olika verksamheter ser som kommande utmaningar och i viss mån även möjligheter.

Tisdagen den 1 mars samlades ett antal tjänstemän och politiker från Osby kommuns olika verksamhetsområden för en heldag i omvärldsdialog och framtidsspaning. Alla verksamhetsområden och kommunens bolag höll presentationer om nuläge, utmaningar både från omvärlden och internt och hur respektive verksamhetsområdes förutsättningar ser ut de närmaste åren.

Kommunchef Petra Gummeson inledde med att redogöra för olika trender som enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer att påverka det kommunala uppdraget – 2025. Det handlar om bland annat:

 • Förändrade krav på välfärden
 • Generationsskifte - Vi går mot mer individualism där man söker det unika
 • Ökad brist på chefer
 • Ökad polarisering av hälsa, inkomst och åsikter
 • Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvården
 • Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget

Susanne Rönnefeldt Berg, utredare på Osby kommun, presenterade sedan lite befolkningsstatistik och om hur den genomsnittlige invånaren i Osby kommun ser ut. Kommunens befolkning ökar stadigt och ligger just nu på 12 954 invånare. För första gången är det fler män än kvinnor som bor i kommunen och det bor fler äldre i Osby kommun än vad som är snittet för riket i övrigt.

Vidare gick man igenom resultatet från SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, som sammanfattat visar att Osby kommun får höga betyg för skola, service bemötande och hemtjänst. När det gäller just hemtjänst så fick Osby kommun tredje högst betyg i hela landet!

SKL:s rapport om det ekonomiska läget för Osby kommun, som presenterades i höstas redovisades också. Den kan i stora drag sammanfattas så här:

 • Historiskt har Osby kommun skött ekonomin utmärkt, men…
 • …2014 tappades greppet! Är det tillfälliga återbetalningar från AFA som skymt sikten?

Trots höjd skatt 2015 är ekonomin fortsatt ansträngd.

 • Osby kommun har jämfört med övriga landet högre kostnader för skolan

Rapporten följdes upp med att ekonomichef Pia Lindvall Bengtssons redovisning av det kommunalekonomiska läget och om vad som kan påverka kommunens ekonomi framöver:

 • Kinafrossa sänker börsen och räntor
 • Hygglig global tillväxt
 • Räntor vänder uppåt men fortsatt låga
 • Fallande oljepriser pressar inflationen
 • Svensk ekonomi växer och på bred front
 • Äntligen ljusning inom svensk industri

Sedan var det dags för kommunens olika verksamhetsområden att presentera sin bild av nuläge, vilka utmaningar, möjligheter och förutsättningar som väntar:

Vård och Omsorg

Enligt verksamhetsområdeschef Helena Ståhl är bland annat ökad konkurrens om arbetskraft, den digitala utvecklingen, nya lagar, ökade krav på flexibilitet och allt mer åldrande befolkning kommande utmaningar. Mer samarbete mellan kommuner och region, nya medborgare, bli en attraktiv arbetsgivare och välfärdsteknologi, ses som möjligheter och de närmsta årens förutsättningar handlar bland annat om ökade volymer i hemtjänst, bostäder LSS, och fortsatt fokus på förebyggande arbete.

Barn och Skola

MiaJ ohansson, verksamhetsområdeschef på Barn och skola, ser i likhet med vad som gäller för Vård och omsorg och för övrigt de flesta andra av Osby kommuns olika verksamhetsområden, även hon befolkningsutveckling, konkurrens om arbetskraft och mottagandet av nyanlända som utmaningar. Mer samverkan både inom verksamhetsområdet men även inom hela kommunen och med andra aktörer, höjda kunskapsresultat och den kommande nya organisationen för förskola och grundskola, ses som några av möjligheterna för verksamheten framöver.

Samhällsbyggnad

Förutom befolkningsutveckling, konkurrensen om arbetskraften, migration och så vidare, ser verksamhetsomårdeschefen Anna Lyhagen även bland annat ökande efterfrågan på bostäder, ökade lagkrav på till exempel räddningstjänst, göra rätt avvägda prioriteringar, kärvt ekonomiskt läge, Skånes miljömål och krav på utökad service till medborgarna, som kommande utmaningar. Som möjligheter finns bland annat samarbete och nätverkande, flexibla arbetssätt och lokaler, utnyttja potentialen i stad och land och påverka möjligheten till goda kommunikationer.

Utbildning och arbete

För utbildning och arbetes verksamheter är fortsatta flyktingsituationen och mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar några av de stora utmaningarna – samtidigt som de också ses som möjligheter, då nya medborgare kan bli en stor tillgång när det gäller till exempel framtida rekryteringar. Förutom att man inom Utbildning och arbete i övrigt ser samma utmaningar som kommunens andra verksamhetsområden, gäller det även trängsel på gymnasieskolan och Naturbruksgymnasiets ekonomi. När det gäller Naturbruksgymnasiet pågår förhandlingar med Hushållningssällskapet om ett övertagande.

Osby kommuns kommunkansli, HR-avdelning, ekonomiavdelning IT-avdelning, kostenhet redovisade också om nuläge, utmaningar och framtida möjligheter. Här handlade det om allt från kommunens påbörjade mål-och visionsarbete, rekrytering, ökad ekologi och mer vegetabilier och minskat svinn inom kost, vad som är på gång inom fastighetsområdet så som flexibelt bostadsbyggande, kommunhus, ishall, BRIO-huset till uppgradering, till ny modernare och säkrare tekniska arbetsredskap och system samt uppgradering av ekonomisystem, bokslut och arbetsbelastning.

Kommunala bolag

De kommunala bolagen Osbybostäder, Fjärrvärme i Osby, Industrihus, ÖGRAB och SBVT deltog också i omvärldsdialogen. Detaljplaner, den stora efterfrågan på bostäder, politiska beslut, konkurrens, nytt insamlingssystem-fyrfack, ny entreprenör, lagar och miljömål samt översyn och utbyggnad och i hopkoppling av olika vattenförsörjningssystem, kan kortfattat sammanfatta vad de olika bolagen lyfte fram som utmaningar och även framtida möjligheter för sina respektive verksamheter och ansvarsområden.

Kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen avslutade dagen med att konstatera att Osby kommun gör mycket och bra saker, men att vi så klart kan och vill bli ännu bättre och gav följande med följande komprimerade sammanfattning av vad som kommit fram vid omvärldsdialogen:

 • För första gången bor det fler män än kvinnor i Osby kommun.
 • Sammankopplade vattenledningssytem ska lösa inte bara Osby kommuns utan även grannkommuners vattenförsörjning.
 • Hemtjänsten i Osby kommun får tredje högst betyg i hela landet
 • Befolkningsutveckling och konkurrens om arbetskraft är utmaningar för alla kommunens olika verksamheter.
 • Vi ser och förstår vikten av flexibla lokaler och cirka 50 nya bostäder om året behövs.
Bild