Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utmaningar och möjligheter för kommunens verksamheter

Ökad konkurrens om arbetskraft, befolkningsutvecklingen och krav på fler och anpassningsbara bostäder. Ja, det är huvuddragen i vad Osby kommuns olika verksamheter ser som kommande utmaningar och i viss utsträckning även möjligheter.

Tisdagen den 1 mars samlades ett antal tjänstemän och politiker från Osby kommuns olika verksamhetsområden för en heldag i omvärldsdialog och framtidsspaning. Alla verksamhetsområden och kommunens bolag höll presentationer om nuläge, utmaningar både från omvärlden och internt och hur respektive verksamhetsområdes förutsättningar ser ut de närmaste åren.

Kommunchef Petra Gummeson inledde med att redogöra för olika trender som enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kommer att påverka det kommunala uppdraget – 2025. Det handlar om bland annat:

 • Förändrade krav på välfärden.
 • Generationsskifte - Vi går mot mer fokus på individ där man söker det unika.
 • Ökad brist på chefer.
 • Ökad polarisering av hälsa, inkomst och åsikter.
 • Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvården.
 • Näringslivet mer aktivt i samhällsbygget.

Susanne Rönnefeldt Berg, utredare på Osby kommun, presenterade sedan lite befolkningsstatistik och om hur den genomsnittlige invånaren i Osby kommun ser ut. Kommunens befolkning ökar stadigt och ligger just nu på 12 954 invånare. För första gången är det fler män än kvinnor som bor i kommunen och det bor fler äldre i Osby kommun än vad som är snittet för Sverige i övrigt.

Vidare gick man igenom resultatet från SKL:s Kommunens kvalitet i korthet, som sammanfattat visar att Osby kommun får höga betyg för skola, service bemötande och hemtjänst. När det gäller just hemtjänst så fick Osby kommun tredje högst betyg i hela landet!

SKL:s rapport om det ekonomiska läget för Osby kommun, som presenterades i höstas redovisades också. Den kan i stora drag sammanfattas så här:

 • Historiskt har Osby kommun skött ekonomin utmärkt, men…
 • …2014 tappades greppet! Är det tillfälliga återbetalningar från AFA som skymt sikten?
 • Trots höjd skatt 2015 är ekonomin fortsatt ansträngd.
 • Osby kommun har jämfört med övriga landet högre kostnader för skolan

Rapporten följdes upp med att ekonomichef Pia Lindvall Bengtssons redovisning av det kommunalekonomiska läget och om vad som kan påverka kommunens ekonomi framöver:

 • Kinafrossa sänker börsen och räntor
 • Hygglig global tillväxt
 • Räntor vänder uppåt men fortsatt låga
 • Fallande oljepriser pressar inflationen
 • Svensk ekonomi växer och på bred front
 • Äntligen ljusning inom svensk industri

Sedan var det dags för kommunens olika verksamhetsområden att presentera sin bild av nuläge, vilka utmaningar, möjligheter och förutsättningar som väntar:

Vård och Omsorg

Enligt verksamhetsområdeschef Helena Ståhl finns bland annat följande utmaningar framöver

 • ökad konkurrens om arbetskraft
 • den digitala utvecklingen
 • nya lagar
 • ökade krav på anpassbarhet
 • en allt mer åldrande befolkning

Mer samarbete mellan kommuner och region, nya medborgare, bli en attraktiv arbetsgivare och välfärdsteknologi, ses som möjligheter. De närmsta årens förutsättningar handlar bland annat om ökade volymer i hemtjänst, bostäder LSS, och fortsatt fokus på förebyggande arbete.

Barn och Skola

Mia Johansson, verksamhetsområdeschef på Barn och skola, ser bland annat följande utmaningar framöver

 • befolkningsutveckling
 • konkurrens om arbetskraft
 • mottagandet av nyanlända

Mer samverkan, höjda kunskapsresultat och den kommande nya organisationen för förskola och grundskola, ses som några av möjligheterna för verksamheten framöver.

Samhällsbyggnad

Anna Lyhagen, verksamhetsomårdeschef för Samhällsbyggnad ser förutom befolkningsutveckling, konkurrensen om arbetskraften och migration även följande utmaningar

 • ökande efterfrågan på bostäder
 • ökade lagkrav på till exempel räddningstjänst
 • göra rätt avvägda prioriteringar
 • kärvt ekonomiskt läge
 • Skånes miljömål
 • krav på utökad service till medborgarna

Som möjligheter finns bland annat samarbete och nätverkande, anpassningsbara arbetssätt och lokaler, utnyttja potentialen i stad och land och påverka möjligheten till goda kommunikationer.

Utbildning och arbete

För Utbildning och arbetes verksamheter är några av de stora utmaningarna fortsatta flyktingsituationen och mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Dessa ses samtidigt som möjligheter, då nya medborgare kan bli en stor tillgång när det gäller till exempel framtida rekryteringar.

Förutom att man inom Utbildning och arbete i övrigt ser samma utmaningar som kommunens andra verksamhetsområden, gäller det även trängsel på gymnasieskolan och Naturbruksgymnasiets ekonomi. När det gäller Naturbruksgymnasiet pågår förhandlingar med Hushållningssällskapet om ett övertagande.

Osby kommuns kommunkansli, HR-avdelning, ekonomiavdelning IT-avdelning och kostenhet redovisade också om nuläge, utmaningar och framtida möjligheter. Här handlade det bland annat om

 • kommunens påbörjade mål-och visionsarbete
 • rekrytering
 • ökad ekologi
 • mer grönsaker och minskat spill inom kost
 • vad som är på gång inom fastighetsområdet så som bostadsbyggande, kommunhus, ishall, BRIO-huset
 • ny modernare och säkrare tekniska arbetsredskap och system
 • uppgradering av ekonomisystem, bokslut
 • arbetsbelastning

Kommunala bolag

De kommunala bolagen Osbybostäder, Fjärrvärme i Osby, Industrihus, ÖGRAB och SBVT deltog också i omvärldsdialogen.

De lyfte bland annat fram följande utmaningar och möjligheter för sina verksamheter och ansvarsområden

 • detaljplaner
 • den stora efterfrågan på bostäder
 • politiska beslut
 • konkurrens
 • nytt insamlingssystem-fyrfack
 • ny entreprenör
 • lagar och miljömål översyn och utbyggnad och i hopkoppling av olika vattenförsörjningssystem

Kommunalrådet Marika Bjerstedt Hansen avslutade dagen med att konstatera att Osby kommun gör mycket och bra saker. Vi kan och vill så klart bli ännu bättre och gav följande komprimerade sammanfattning av vad som kommit fram vid omvärldsdialogen:

 • För första gången bor det fler män än kvinnor i Osby kommun.
 • Sammankopplade vattenledningssytem ska lösa inte bara Osby kommuns utan även grannkommuners vattenförsörjning.
 • Hemtjänsten i Osby kommun får tredje högst betyg i hela landet
 • Befolkningsutveckling och konkurrens om arbetskraft är utmaningar för alla kommunens olika verksamheter.
 • Vi ser och förstår vikten av anpassningsbara lokaler och cirka 50 nya bostäder om året behövs.
Bild