Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ja till insynsplatser i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Osby sa idag ja till att införa så kallade insynsplatser i kommunstyrelsen. Detta innebär att partier som är representerade i kommunfullmäktige, men inte har en plats i kommunstyrelsen, under resten av mandatperioden har rätt att utse en namngiven förtroendevald. Denna har rätt att närvara i kommunstyrelsen. Insynsplatsen ger däremot inte rätt eller möjlighet att delta i beslut som tas.

Bakgrunden är en motion från Margaret Engdahl (MP) där hon föreslog att det inrättas insynsplatser.

”att insynposten regleras utifrån parti och inte person, då det är den som har möjlighet av tidsskäl som kan beviljas förmånen".

Kommunfullmäktige biföll den 21 september 2015 motionens avsikter och gav kommunstyrelsen i uppdrag att utforma förslag till bestämmelser om insynspost i kommunstyrelsen. Och idag har kommunstyrelsen beslutat följande om insynsplatser:

  • Gäller under resten av innevarande mandatperiod, det vill säga till och med den 31 december 2018. De har politiska partier som är representerat i kommunfullmäktige, men inte i kommunstyrelsen. De har möjlighet att utse en namngiven förtroendevald, med namngiven personlig ersättare. Ersättare har endast närvarorätt när den ordinarie inte har möjlighet att närvara.
  • Närvarorätten för en förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen gäller inte i ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskild.
  • Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen får delta i överläggningarna, men inte i besluten.
  • Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader enligt samma regelverk som övriga ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen.
  • Förtroendevald som utsetts till en insynsplats i kommunstyrelsen har inte rätt till arvode.

Kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S) välkomnar insynsplatser i kommunstyrelsen och menar att det innebär ökad demokrati. De gör också det möjligt för ledamöter i kommunfullmäktige att bättre kunna sätta sig in i och vara förberedda inför ärenden som sedan hamnar i kommunfullmäktige.

- Med mer insatta politiker och ju fler som har information, desto bättre beslut tar vi, säger Marika Bjerstedt Hansen.

Det slutliga beslutet om insynsplatser tas i kommunfullmäktige den 14 mars i år.

Bild