Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vårdnadsbidraget avskaffas

Osby kommun införde 2009 kommunalt vårdnadsbidrag i enlighet med Lag (2008:237) om kommunalt vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag kan efter ansökan lämnas till vårdnadshavare för barn i åldern 1-3 år som inte har plats på förskola eller pedagogisk omsorg och som uppfyller de övriga villkoren för vårdnadsbidrag.

Riksdagen beslutade den18 november 2015 att anta regeringens proposition 2014/15:147 om att vårdnadsbidraget ska avskaffas. Det innebär att möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag upphör från och med 2016-02-01.

Beslut om vårdnadsbidrag som redan är fattade kommer att löpa beslutsperioden ut. För ansökningar som kommer in från 2015-12-15 fram till 2016-01-31 beviljas bidraget som längst till och med 2016-06-30, enligt beslut i Barn- och skolnämnden 2015-12-15 §18.

Bild