Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Höga betyg för barnomsorgen och grundskolan

Barn, elever och föräldrar upplever stor trygghet och trivsel samt hög kvalitet inom förskolan, förskoleklass, grundskolan och fritidshemmen i Osby kommun. Det visar resultaten från en enkät som genomförts nu under hösten.

Barn- och skola i Osby kommun har som målsättning är att erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. Därför tar man hänsyn till barns/elevers och föräldrars synpunkter genom den årliga enkätundersökningen. Svaren utgör ett viktigt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att öka måluppfyllelsen utifrån verksamhetens styrdokument. Frågorna i enkäterna är baserade utifrån dessa styrdokument, såväl nationella som lokala. De nationella utgörs främst av skollagen och läroplanerna. De lokala målen utgår från politiskt fattade beslut i Osby kommun.

2015 års enkätundersökning genomfördes i slutet av oktober, under veckorna 42 och 43. Det är tredje året som Barn- och skola genomför enkätundersökningen, vilket innebär att resultaten kan jämföras över tid.

Mycket nöjda med verksamheten

Resultaten i 2015 års enkäter visar att barnen och eleverna i Osby kommun trivs bra och känner sig trygga i förskoleklassen, grundskolan, på fritidshemmet och i förskolan. Även föräldrarna uttrycker att de är nöjda. Bland annat visar undersökningen följande:

Hela 97 procent av föräldrarna till barn i förskolan nöjda med verksamheten. Detta trots att det varit en del lokalproblem.
På kommunens fritidshem upplever samtliga (100 procent) att det är tryggt att vara där. Barn/elever på förskolor och skolor uppger också hög grav av trygghet och trivsel

- Enkätsvaren visar att barnen och eleverna i Osby kommun trivs bra och känner sig trygga i våra verksamheter. Det är så klart väldigt bra och viktigt, säger Daniel Landin (S), ordförande i Barn- och skolnämnden.

Bra kan bli bättre

Men det finns även saker som kan bli ännu bättre, som kommit fram i enkäten.

- Det finns identifierade utvecklingsområden, till exempel elevinflytande och att föräldrar bättre ska känna till att de har möjlighet till inflytande på verksamheten, säger Mia Johansson, verksamhetsområdeschef Barn och skola.

Bild