Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snöröjning och halkbekämpning i kommunen

Nu har den första snön kommit även i vår del av Sverige. Med snön kommer också plogbilarna i gång och röjningen håller på i stort sett alla dygnets timmar. I det här sammanhanget kan det vara viktigt att reda ut vad kommunen ansvarar för och vad man som fastighetsägare har för skyldigheter.

Kommunens ansvar


Kommunen ansvarar för vinterunderhåll av gator och vägar inom tätbebyggt område. Snöröjning och halkbekämpning sker enligt en prioriterad ordning där första prioritet är genomfartsgator, huvudgator, bussleder, centrala gator och gång- och cykelvägar. I andra hand prioriteras bostadsgator. I bland utnyttjar kommunen gångbanan som snöupplag, i dessa fall bedöms vägbanan rymma både fordonstrafik och de oskyddade trafikanterna. I den grad det är möjligt strävar vi efter att hålla en gångbana öppen. Om gångbanan används för upplag övergår ansvaret från fastighetsägaren till kommunen tills snön transporterats bort. På vägar med motlut anses bilister och övriga trafikanter kunna samsas på den upplogade körbanan. Fastighetsägare är då inte skyldig att sanda utanför vallen som snöröjaren har lagt upp.

Fastighetsägarens ansvar

Inom detaljplanelagt område är det fastighetsägarens ansvar att snöröja och halkbekämpa gångbana eller annat utrymme utanför den egna fastigheten. Fastighetsägare får inte frakta ut snön på gatan. Fastighetsägarens ansvar för gångbanan gäller inte om kommunen använder gångbanan för uppläggning av snö.

Bild