Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Rapport från senaste kommunfullmäktige 26/10

Vid senaste kommunfullmäktige den 26 oktober var väl den mest uppmärksammade punkten presentatioen av Osby kommuns nya kommunchef, Petra Gummeson. Men flera andra ärenden avhandlades också förstås. Bland annat delårsbokslutet och svar på medborgarförslag.

När det gäller delårsbokslutet för 2015 berättade tillförordnad ekonomichef Evy Ågren att årets resultat förväntas bli -65 miljoner kronor. Däremot uppnår Osby kommun balanskravsresultatet med +34 miljoner kronor.

Viktiga händelser och engångsposter som påverkar resultatet och balanskravet är följande:

  • Inlösen av pensionsskuld har påverkat resultatet med - 68,5 miljoner kronor. Kostnader för avgifter och löneskatt 99,7 miljoner kronor = verksamheternas kostnader. Vinst vid försäljning av fonder 31,2 miljoner = finansiella intäkter. Detta gjordes för en långsiktigt bättre ekonomi med lägre kostnader framåt.
  • Vinst vid försäljning av fonder 31,2 miljoner = finansiella intäkter
  • Återbetalning försäkringar från AFA +5 miljoner kronor
    Nedskrivningar av förskolor - 4 miljoner kronor


Räknar man bort engångsposter skulle årets resultat bli +4,3 miljoner kronor

Svar på medborgarförslag

Anders Ohlsson hade lämnat in ett medborgarförslag om fler mötesplatser i Osby. Han har anfört att det saknas spontana mötesplatser i osby som är öppna för allmänheten under till exempel storhelger. Kommunfullmäktige beslutade att besvara medborgarförslaget med att det finns ett antal samlings-och fritidslokaler inom kommunens verksamhet som skulle kunna utnyttjas i större omfattning än i dag. Det pågår dessutom arbete med att skapa ett så kallat "meröppet bibliotek". En modell som skulle konna motsvara det som efterfrågats i medborgarförslaget.

Det andra medborgarförslaget som fullmäktige tog beslut om var från Bengt Svensson och handlade om en rad förbättringar i Vesljunga by med närområde och Vesljungasjön. Bland annat efterfågades förbättringar av väg 1950 mellan Visseltofta och Emmaljunga, återställande av badbryggan, parkeringsskylta vid strandenr, och bättre stigar ned till stranden.

Kommunfullmäktiges svar innehåller bland annat följande: Väg 1950 ingår inte i Osby kommuns väghållningsansvar. Däremot har vägens dåliga status påtalats för Trafikverket. Parkeringsskyltar kommer att ombeörjas. När det gäller förbättring av stig finns ej pengar till att anlägga en asfalterad gångväg, så som efterfrågas. Delar av badbryggan togs bort i början av 90-talet på grund av att simskolan lades ner. I dag löper bryggan 70 meter rakt ut i sjön och Osby kommun ser inte något behov av ytterligare utökning.

Bild