Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Får kommunen hjälpa äldre med trädgårdsarbete?

I sommar har kommunens arbetsmarknadsenhet fått många frågor kring sin trädgårdsservice, och särskilt gräsklippning till pensionärer. Här nedan försöker enheten reda ut vissa frågetecken kring verksamheten.

Varför höjer kommunen priset för gräsklippning för pensionärer?

Kommunen har under ganska många år erbjudit gräsklippning och snöskottning till pensionärer, som en arbetsmarknadsåtgärd för människor i behov av anpassad anställning. Priset har länge varit 100 kr/timme.

Kommunstyrelsen tog i juni beslut om en höjning av priset till 150 kr/timme. Grunden för höjningen handlar framförallt om hänsyn till konkurrenslagstiftning. Enligt denna lagstiftning kan arbetsmarknadsenhetens trädgårdsservice inte ha en dominerande roll på marknaden och får inte tillämpa underprissättning, som kan snedvrida eller hämma konkurrensen.

Får kommunen överhuvudtaget ägna sig åt verksamhet som konkurrerar med privata intressen?

Ja och nej. Utgångspunkten i Kommunallagen är att en kommun inte ska ägna sig åt affärsverksamhet. Det vill säga att kommuner inte ska ägna sig åt verksamhet som tillhör det privata näringslivet. Det råder således i princip förbud för kommunen att driva näringsverksamhet som räknas till det egentliga näringslivet, exempelvis varuproduktion, detaljhandel och det som är aktuellt här, att sälja trädgårdstjänster.

Samtidigt ger lagen kommuner rätt att driva näringsverksamhet i syfte att ge personer med funktionsnedsättning anställning. Detta om de inte kan få lämpliga anställningar på annat sätt samt att kommunens verksamhet är anordnad så att den är särskilt lämpad för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning. Anställning måste dessutom ske efter anvisning eller medgivande av Arbetsförmedlingen.

Hur ser framtiden ut för den kommunala trädgårdsservicen?

Huvudsyftet med anpassade anställningar är att ge lämpliga arbetsuppgifter åt människor med funktionsnedsättning. Det huvudsakliga syftet med verksamheten kan alltså inte vara en service till äldre. Dessutom måste kommunen först och främst erbjuda arbetsuppgifter inom den kommunala verksamheten, innan man kan motivera ett beslut att söka arbetsuppgifter bland allmänheten.

De funktionsnedsatta med anpassad anställning inom arbetsmarknadsenheten utför redan idag en hel del arbetsuppgifter inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten arbetar ständigt med att utveckla möjligheten till fler arbetsuppgifter inom kommunen, vilket gör att möjligheterna att utföra trädgårdstjänster framöver kommer att minska.

Bild