Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fuktskador konstaterade på fyra förskolor

Det går nu att slå fast att det dels förekommer fuktskador på förskolorna Klintgården, Solgården, Hemgården och Lönnegården, dels att dessa skador kan utgöra en hälsorisk. Kommunen ordnar alternativa lokaler, medan man utreder vilka åtgärder som bör göras.

I början av året kunde man konstatera att det förekom fuktskador i förskolorna Klintgården och Solgården. Utifrån provtagnings- och analysresultat bedömde man att det inte fanns någon akut hälsorisk för barn och personal att vistas i lokalerna. Men vissa åtgärder måste ändå vidtas för att lösa problemet.

Barn- och skolnämnden valde att införskaffa ersättningslokaler, så kallade paviljonger, för att kunna utrymma lokalerna efter sommaren. På initiativ av kommunens tillsyn- och tillståndsnämnd skickades mätresultaten till Labmedicin i Lund för ytterligare analys av hälsorisken. Tillsammans med dessa resultat skickade man också nytagna mätresultat från Hemgården och Lönnegården, där personal hade påpekat en avvikande lukt i lokalerna.

- Även om undersökningen inte direkt pekade på någon akut hälsorisk skickades ärendet vidare till medicinsk expertis i Lund. Detta för att försäkra oss om att det inte förekom allvarliga hälsorisker. När det gäller barns hälsa måste vi kunna känna oss helt säkra , säger Daniel Landin, barn- och skolnämndens ordförande.

I dagarna kom Labmedicins analys av förskolornas mätresultat. I skrivelsen konstaterar man att det förekommer fuktskador på alla de fyra förskolorna. Det kan innebära en risk för barn och personal att vistas i lokalerna under längre tider. Utifrån detta gör de bedömningen att åtgärder för att sanera lokalerna bör vidtas snarast.

- Med denna nya kunskap finns det bara en åtgärd att vidta i första skedet. Vi måste se till att det finns ersättningslokaler till alla fyra förskolor snarast. Efter sommarupphållet ska ingen behöva återvända till fuktskadade lokaler. Detta måste vi bara lösa, konstaterar Mia Johansson, verksamhetsområdeschef för Barn och skola.

Tillfälliga lokaler till Klintgården och Solgården har redan införskaffats och kommer finnas på plats redan i början av augusti. Därför kommer kommunen inrikta sig på att snabbt få tag i alternativa lokaler till Hemgårdens och Lönnegårdens barn och personal. Man kommer att se på många olika alternativ för att kunna garantera att en lösning är på plats snabbt.

Under dagen har förskolornas personal blivit informerade om Labmedicins besked och kommunens planerade åtgärder av verksamhetsområdeschefen. Ett brev har dessutom skickats till samtliga förskolebarns vårdnadshavare med information om läget. Vårdnadshavare och personal kommer informeras kontinuerligt om arbetet genom e-post och brev. Frågor från vårdnadshavare hänvisas till respektive förskolechef eller verksamhetsområdeschefen för Barn och skola.

När ordinarie fastigheter är utrymda kommer det kommunala bolaget Osbybostäder att få i uppdrag att granska lokalerna. De får avgöra om det är aktuellt att sanera och renovera lokalerna eller om det mest kostnadseffektiva är att bygga nytt.

Bild