Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunåret 2014 sammanfattas

När nu bokslutet för år 2014 är sammanställt och en ny kommunledning är på plats, är det dags för det nyligen avgångna kommunalrådet att blicka tillbaka på året som varit.

Kära kommuninvånare,

När jag nu gör en återblick på det gångna året, så blir det också min sista i rollen som kommunstyrelseordförande. En post jag tillträdde redan 1977.

Ny mandatperiod – ny organisation

Årsskiftet 2014/2015 innebar ny mandatperiod, nyvald kommunstyrelse och nytt presidium i kommunstyrelsen. Valresultatet ledde till maktskifte inom kommunen. Socialdemokraterna leder nu en styrande minoritet. Den nya mandatperioden innebar också ny politisk nämndsorganisation. Socialnämnden och utbildningsnämnden har slopats och istället finns vård- och omsorgsnämnd och barn- och skolnämnd. Kommunstyrelsen har utökats till 15 ledamöter och fått större ansvarsområde.

Ekonomiska utmaningar

Året som gått har varit tungt i ekonomiskt hänseende. På grund av låg tillväxt i Sverige och omvärlden, ökar inte längre skatteintäkterna i sådan takt att de kan matcha kraven på utökad kommunal service. Kommunens budget för 2014 var svag med planerat underskott på 2,7 miljoner kronor. Prognoserna under året pekade på att underskottet kunde bli kring 20 miljoner kronor. I bokslutet landade resultatet på minus 10,8 miljoner kronor. Detta underskott ska återställas under de följande tre åren.

Socialnämnden redovisar minus 15,1 miljoner kronor. Den tyngsta förklaringen för detta är ökad efterfrågan på hemtjänst. Den andra verksamheten som visar ett större minusresultat är vatten- och avloppsverksamheten, som går back med 2,3 miljoner kronor. Ansvaret för drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsnät togs den 1 mars över av det nybildade bolaget Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT). Bolaget har bildats för att minska sårbarheten och öka kompetensen inom vatten- och avloppsverksamheten.

Viktiga investeringar

I kommunens investeringsbudget 2014 fanns objekt för sammanlagt 115 miljoner kronor. Endast 42 miljoner kronor (37 %) har tagits i anspråk under året. Största investeringarna 2014 var ny cirkulationsplats vid korsningen mellan riksväg 15 och Kyrkogatan i Osby och en ny förskoleavdelning vid förskolan Ängsgården.

Under året har kommunen beviljat driftbidrag till Prästgårdens förskola som startade i början av 2015. Denna blir kommunens första fristående förskola. Huvudman är Osby Pastorat. Kommunfullmäktige har även godkänt att Fjärrvärme i Osby AB investerar 50 miljoner kronor i ytterligare en fastbränslepanna, samt reservkraftverk och solpaneler som ska försörja verket med egenproducerad el.

Infrastruktursatsningar

Beslut har tagits om utbyggnad av industristamspår i Osby. Man har beräknat att det ska kosta cirka 30 miljoner kronor.

En annan strategisk infrastruktursatsning är kommunens beslut om samverkansavtal med företaget IP Only. Avtalet innebär att företaget övertar kommunens interna fibernät och samtidigt förbinder sig att göra en snabb utbyggnad av stadsnätet i kommunen. Man beräknas investera i storleksordningen 100 miljoner kronor. I Osby tätort har redan 70 procent av fastigheterna tecknat avtal om anslutning till stadsnätet.

Fotbollssatsningar

Calcios fotbollsakademi startade i augusti sin verksamhet för blivande elitspelare. Man kommer att ha 75 utbildningsplatser. Konstgräsplanen vid idrottsplatsen i Osby invigdes den 22 november och är en av förutsättningarna för fotbollsakademin, samtidigt som de lokala fotbollsföreningarna får mycket bättre möjligheter att utvecklas.

Ökat kollektivt resande

Antalet resor med kollektivtrafik fortsätter att öka i vår kommun. Satsningen på Krösatåg har inneburit en fördubbling av resandet i Killeberg. Resandet på sträckan Hässleholm-Osby-Älmhult är den mest expansiva delen i ”Pågatåg Nordost”-projektet. I Osby har tågresandet ökat från 100 till 1700 resenärer per dag sedan Öresundstågen startade 2001.

Vi blir fler

Antalet invånare i kommunen ökade under 2014 med 115 och var vid årsskiftet 12 828 trots att det byggts alldeles för få nya bostäder.

Med dessa rader tackar jag nu för mig och för de många stimulerande och roliga år som jag fått uppleva i ledningen för Osby kommun. Tack alla medarbetare, anställda och förtroendevalda, för ert goda arbete och engagemang för våra invånares bästa!

Som avgående presidium i kommunstyrelsen vill Erland Nilsson och jag gärna önska våra efterträdare Marika Bjerstedt Hansen och Niklas Larsson all framgång i deras viktiga uppdrag att leda Osby kommun

Anders Pettersson

kommunstyrelsens ordförande 2010-2014

Bild