Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen lyssnar på kritik och ändrar rutiner

Den senaste tiden har det förekommit kritiska artiklar och insändare i media om Osby kommuns behandling av kallelser till kommunstyrelsens olika utskott. Detta som en följd av nya rutiner kring utskick av kallelser och beslutsunderlag tagits i bruk. De nya rutinerna kom till för att lösa ett problem som upplevts av många förtroendevalda.

Problemet var att utskottens ledamöter ibland inte hinner ta del av kallelse och beslutsunderlag, innan man kontaktas av media eller allmänhet med frågor eller krav på ställningstagande i ärendet. Detta har upplevts som en bakvänd ordning för många förtroendevalda.

- Att jag har fått väljarnas förtroende är jag väldigt stolt över och jag gör mitt bästa för att förvalta förtroendet. Det gör jag genom att vara påläst och engagerad i de ärenden som jag ska ta beslut i. Tidigare rutiner gjorde det svårt att redogöra min åsikt i ärenden där media eller kommuninvånare kontaktade mig samma dag som kallelsen skickats ut, säger Marika Bjerstedt Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Rutinerna kring utskick av utskottens kallelser och beslutsunderlag ändrades i samband med kommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträde i januari. Detta med en förhoppning att förändringen skulle underlätta arbetet för de förtroendevalda. Förändringen innebar att eftersom beslutsunderlaget till utskotten är arbetsmaterial och därmed inte allmän och offentlig handling skulle detta inte offentliggöras. Själva kallelsen med ärendelistan skulle inte påverkas utan även fortsatt behandlas som allmän handling.

Detta agerande uppfattades av en del som ett steg att inskränka medborgarnas insyn i den demokratiska beslutsprocessen. Något som inte alls var tanken bakom förändringen

- Skälet var snarare att vi ville underlätta för de förtroendevalda att kunna ge media och väljarna klara och tydliga besked om hur de tycker i en fråga. Men eftersom frågan har upplevts på ett annat sätt, anser vi inte att de nya rutinerna kan kvarstå. Medborgarnas insyn i kommunens verksamheter är en av grundpelarna i vår demokrati. Om detta får det inte råda något tvivel, menar Niklas Larsson, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunen kommer därför ändra rutinerna kring utskick av kallelser och beslutsunderlag, så att både de förtroendevaldas situation förbättras och allmänhetens insyn inför sammanträdena förblir god. Kallelser och beslutsunderlag kommer fortsättningsvis att skickas ut till utskottets ledamöter minst fem dagar innan sammanträdet, som tidigare. Samma handlingar kommer sedan göras tillgängliga för media och allmänhet minst två dagar innan sammanträdet.

- Med detta gör vi de förtroendevaldas arbetssituation något enklare, samtidigt som vi värnar om medborgarnas insyn. Om vi vill ha politiska representanter som ställer upp även i framtiden, så är det viktigt att vi hittar denna sortens medelvägar, konstaterar Bjerstedt Hansen.

Bild