Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvalitet i Korthet – hög effektivitet i Osby kommun

Osby kommun har sedan 2013 förbättrat sig på 16 punkter, försämrat sig på 14 och 2 är oförändrade i SKL:s undersökning Kvalitet i Korthet. Enligt undersökningen framstår kommunen i extra positiv dager i de frågor, som berör äldrevården och LSS-verksamheten.

Sverige kommuner och landsting (SKL) gör en jämförande undersökning kallad Kvalitet i Korthet varje år sedan 2007.

Här tas ett antal frågor upp som berör kommunernas tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Det är främst kring effektivitet Osby kommun utmärker sig positivt. En förskoleplats är exempelvis ungefär 15 000 kronor billigare per barn här, jämfört med snittkostnaden i Sverige. Även hemtjänstens kostnader per individ är betydligt lägre än rikssnittet, kostnaden är här 68 571 kronor lägre i Osby kommun.

Andelen nystartade företag i kommunen har också ökat förhållandevis mycket under 2014. 8,2 företag har startats per tusen invånare under året. 2013 låg siffran på 4,3. I Sverige ligger genomsnittet på 4,9 företag per tusen invånare.

Inom samhällsutveckling, miljö och hållbarhet har Osby kommun möjlighet att förbättra sig. Vad gäller återvinningen av hushållsavfall ligger visserligen Osby över rikssnittet med sina 42 procent, där snittet är 36 procent. Men grannkommunen Hässleholm lyckas återvinna hela 75 procent. När det gäller andelen miljöbilar ligger Osby kommun något efter. Andelen i Osby är 36 procent, medan man i Sverige ligger på 45 procent. Här finns en möjlig förbättringspotential.

Kommentar om andelen ekologiska livsmedel, Fråga 38,
(som enligt undersökningen visar att Osby kommun i snitt har 18 procent ekologiska livsmedel, vilket är lägre än rikssnittet på 20). Kostchef Andreas Arvidsson-Rosenqvist menar att siffran inte stämmer helt, eftersom inte hela året hunnit räknas med i undersökningen. Andelen ekologiska livsmedel 2014 var 20,55 procent enligt statistik från Hantera livs. Siffran avser alla livsmedelsinköp 2014 gjorda i Osby kommun.

Kommunens förskolor köpte mellan 29,2-38,9 % ekologiskt, där Klintgården stod för toppnoteringen. Grundskolorna köpte mellan 25,3-34,5 % ekologiskt. Här var Klockareskogsskolan i topp.

Äldreomsorgens kök står för en stor andel av livsmedelsinköpen och drar ner snittet i kommunen, eftersom äldreomsorgen köpte motsvarande 11,26 procent ekologiska livsmedel under 2014. Under andra halvåret ökade man andelen ekologiskt och kommer fortsätta att öka dessa inköp under 2015.

Bland kommunens fritidshem, caféer, hemkunskapsundervisning och Villa eken var andelen ekologiskt väldigt skiftande. Det låg mellan 4,58 och 17,74 procent.

Bakgrund till undersökningen

2014:s resultat av SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet presenterades den 14 januari 2015. Att undersökningen utförs ska vi se i perspektivet att vi i Sverige, liksom i många andra länder, ser ett ökat gap mellan förtroendevalda och medborgarna.

Färre engagerar sig politiskt och många medborgare har också bristfälliga kunskaper om kommunens ansvar och behovet av prioriteringar av resurser. En av de största utmaningarna för kommunerna är därför att utveckla dialogen med medborgarna om kommunens kvalitet i servicen. Kommunens Kvalitet i Korthet kom till utifrån detta behov för att ge en god bild för de förtroendevalda av kommunens kvalitet. 2007 genomfördes den första undersökningen.

Sammanställning av resultat

Tillgänglighet – fråga 1-8

1. Svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar?
Svarsfrekvensen 76 procent, en försämring jämfört med 2013 då resultatet låg på 87 procent. Snitt för Sverige är 83 procent.

2. Svar på en enkel fråga via telefon?
Svarsfrekvensen 50 procent, förbättring jämfört med 2013 då resultatet låg på 44 procent.

3. Får man gott bemötande när man ringer till kommunen?
Vad gäller bemötandet så anser man att Osby försämrat sig något från 2013, då var hela 96 procent nöjda, 2014 är siffran 89 procent. Samma siffra har Östra Göinge. Snitt för Sverige är 49 procent, vilket innebär att Osby har ungefär samma svarsfrekvens som det stora flertalet kommuner i Sverige.

4. Hur bra är öppettiderna i kommunen?
Vad gäller öppettider förutom kontorstid på bibliotek, simhall och återvinningsstation har Osby en del att förbättra. Medelvärdet i Sverige ligger på 48 timmar medan man i Osby bara har 25 timmar extra öppet utanför 8-17 på vardagar. Osby är sämst av de fyra grannkommunerna Älmhult 35, Östra Göinge 36, Markaryd 34 och Hässleholm 59 timmar mer öppet.

5. Hur stor andel har erbjudits plats inom förskolan till det önskade placeringsdatum?
I Sverige är siffran 67 procent, medan Osby låg på 45 procent 2013 och har lyckats förbättra sig till hela 60 procent.

6. Hur lång är väntetiden för de som inte fått plats? Väntetiden har också sjunkit från 42 dagar till 24. Men detta är ändå sämre än medelvärdet i Sverige, som ligger på 21 dagar. Här har Osby kommun en utmaning att se till att minska väntetiderna för de som önskar plats i förskolan.

7. Hur lång är väntetiden för att få plats på äldreboende?
Här utmärker sig Osby kommun på ett mycket positivt sätt, för här kan du få plats dag ett. 2013 fick du vänta 20 dagar, men detta var också en mycket låg siffra i sammanhanget. Medelvärdet i Sverige ligger på 52 dagar. Här är Osby bland de bästa i Sverige.

8. Hur lång handläggningstid för ekonomiskt bistånd vid nybesök?
Frågan har inte besvarats.

Trygghet – fråga 9-11
9. Hur trygga känner sig kommuninvånarna?
Medelvärdet för Sverige ligger på 61 procent. I Osby känner 56 procent trygga. Alltså ungefär som snittet i Sverige. Man kan tycka att siffran är låg med tanke på hur litet samhället är. Men då ska man betänka att trygghet inte bara handlar om brottslighet, utan även handlar om den upplevda situationen. I Osby ser situationen ut på ungefär samma sätt som i Markaryd (56 procent), Hässleholm (52 procent), Östra Göinge (60 procent) och i Älmhult (64 procent). Brottsförebyggande rådet, BRÅ skriver på sin hemsida om hur man mäter trygghet i samhället.

10. Hur ofta är det olika vårdare hos en person med hemtjänst under 14 dagar?
I Osby har antalet olika vårdare ökat med 3 det senaste året, från 14 till 17 år 2014. Medelvärdet i Sverige ligger på 15.

11. Hur många barn per personal har det planerat med?
5,3 i Osby, 5,4 är snittet för Sverige. Hur många barn är det rent faktiskt? 3,9 i Osby, 4,3 i hela Sverige. Vilket innebär att det faktiska antalet barn per personal är lägre i Osby än i övriga Sverige. För att förstå siffrorna får man betänka att det finns ett antal femtontimmars barn i förskolan, det vill säga de barn som har rätt till 15 timmars förskola i veckan, eftersom deras föräldrar antingen är föräldralediga eller arbetslösa. Dessa barn måste förskolorna planera in och ta hänsyn till även om de inte är på förskolan på heltid. Detta gör att det faktiska antalet barn blir lägre.

Delaktighet och information – fråga 12-15

12. Hur många röstade i kommunalvalet?
Valdeltagandet i Osby var 82,2 procent. För Sverige var motsvarande siffra 83,2,6 procent. Osby har alltså ungefär samma valdeltagande som i resten av Sverige.

13. Hur god är webbinformationen från kommunen?
80 procent anser att informationen via Osby kommuns hemsida är god, året före låg siffran på 78, vilket innebär att det finns en mindre förbättring (inom felmarginalen). I Sverige ligger motsvarande siffra på 78 procent, vilket pekar på att hemsidan är ungefär lika informativ som de flesta andra kommuners.

14. Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i utveckling?
I Sverige anser medborgarna till 53 procent att de kan vara delaktiga. I Osby är siffran 39 procent, samma siffra har Östra Göinge, medan Markaryd står ut med att ligga på höga 87 procent. Hästlängder framför sina grannkommuner. Här har alltså Osby något att lära av Markaryd. Frågan är vad det är som skiljer de båda kommunerna åt?

Osby kommun har letat efter nya vägar till bättre medborgardialog och har bland annat satsat på ungdoms-sms-paneler. Kanske måste olika medborgare nås på olika sätt? Här pågår projekt i kommunen för att ytterligare förbättra medborgardialogen.

15. Hur upplever invånarna insynen och inflytandet i kommunen?
Även här är Osby sämre än genomsnittet i Sverige. 36 procent anser att de har inflytande. I Sverige är genomsnittet 40 procent.

Kommunens effektivitet – fråga 16-30

16. Vad är kostnaden per inskrivet barn i förskolan?
Osbys kostnad per barn ligger lägre än genomsnittet i Sverige. I Osby kostar en förskoleplats 110 325 kronor. I Sverige är siffran 125 593 kronor, det vill säga varje förskoleplats i Osby är ungefär 15 000 kronor billigare än i övriga Sverige.

17. Vilket resultat uppnår eleverna i årskurs 6 på de nationella proven?
Här ligger Osby något högre än det genomsnittliga värdet i Sverige, medelvärdet i Sverige är 92 procent och i Osby 95 procent. Grannkommunerna har något sämre resultat jämfört med Osby.

18. Vilket resultat uppnår eleverna i årskurs 3 på de nationella proven?
Även här ligger Osby något bättre än rikssnittet. Osbys treors resultat ligger på 73 procent, Sverige på 68 procent.

19. Andel behöriga till nationella program på gymnasiet?
I Osby är siffran något lägre än i Sverige, 86,4 procent, vilket kan tyckas vara konstigt när resultaten både i trean och i sexan är bättre än i övriga landet. Dessutom har siffran sjunkit sedan 2013. Då låg andelen behöriga på 89,7, 2014 hade den sjunkit till 81,3 procent.

20. Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8?
Eleverna i Osby har ungefär samma syn på skolan som i övriga landet, Osbys siffra är 78 procent, medan Sverige är 76 procent.

21. Hur hög är kostnaden per betygspoäng?
388 kronor kostar betygspoängen i Osby. 368 kronor är kostnaden i snitt i Sverige. Detta tyder på att vi har högre kostnader och på så sätt skulle detta innebära att vi inte är lika effektiva med våra pengar. Men i Markaryd är kostnaden ännu högre och ligger på 425 kronor.

22. Hur stor andel fullföljer sina gymnasiestudier?
85 procent fullföljer av Osbyeleverna, medan siffran i Sverige är något lägre, 78,3 procent.

23. Vad blir kostnaden för de elever som inte fullföljer sin gymnasieutbildning?
17 110 kronor/elev. I Sverige ligger siffran på 25 186 kronor.

24. Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende?
73 procent i Osby, 66 procent i Sverige.

25. Vad kostar en plats på kommunens särskilt boende?
667 184 kronor per år i Osby, vilket motsvarar rikssnittet på 676 709 kronor.

26. Andel nöjda brukare i särskilt boendena?
93 procent är nöjda i Osby, i Sverige ligger siffran på 84 procent.

27. Hur är omsorgs- och serviceutbudet som finansieras av kommunen?
73 procent är nöjda i Osby med utbudet, medan i Sverige är bara 66 procent nöjda.

28. Kostnad per vårdtagare i hemtjänsten?
179 948 kronor i Osby, 248 519 kronor i Sverige.

29. Andel brukare som är nöjda med sin hemtjänst?
94 procent i Osby, i Sverige 91 procent.

29. Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende?
96 procent i Osby, snitt i Sverige 82 procent.

30. Andelen unga som inte kommit tillbaka efter avslutad insats/utredning?
78 procent i Sverige, 63 procent i Osby, vilket innebär att Osby bättrat sig med hela 23 procent sedan året innan då siffran låg på 86 procent.

Kommunen som samhällsutvecklare – fråga 31-39

31. Andelen förvärvsarbetande i kommunen?
76,6 procent i Osby, 63,9 i Sverige. Osby ligger alltså något bättre till än i resten av landet.

32. Hur stor andel av kommunen får försörjningsstöd?
4,7 procent i Osby, i Sverige 4,1 procent.

33. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen?
8,2 2014, vilket innebar en fördubbling sedan året innan då siffran låg på 4,3. Medelvärdet i Sverige är 4,9 procent. Osby har en tradition av småföretagaranda och detta kanske lyser fram i statistiken?

34. Frågan från 2013 har utgått i 2014-års undersökning.

35. Hur högt är sjukpenningstalet bland kommunens invånare?
7,4 procent i Osby, något mindre än Sverige som helhet där medelvärdet ligger på 9,3 procent.

36. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall?
Osby ligger på 42 procent, jämfört med Sverige på 36 procent, alltså något bättre än Sverige. Bland de närliggande kommunerna utmärker sig Hässleholm med en återvinningsgrad på 75 procent.

37. Hur stor andel miljöbilar i kommunens organisation?
36 procent av bilarna som används av Osby kommun är klassade som miljöbilar. Siffran är något sämre än för Sverige i stort där 45 procent är snittvärdet.

38. Hur stor andel ekologiska livsmedel köps in av kommunen?
Här ligger Osby på 18 procent 2014, andelen har ökat med 6 procent sedan året innan, då man var nere på 12 procent. I och med att Osby kommun har fått en ny kostchef som tillträtt 2015, kan vi kanske förvänta oss ytterligare förbättringar på detta område. Snittet för Sverige ligger på 20, vilket utgör de nationella målen. Se kommentar ovan från Andreas Arvidsson-Rosenqvist. Älmhult utmärker sig med 38 procent ekologiska livsmedel.

39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på?
Här hamnar Osby på 57 procent, där Sverige i snitt ligger på 60 procent. I jämförelse med grannkommunerna är uppfattningen ungefär den samma – Hässleholm 55 procent, Älmhult 58 procent och Östra Göinge 53 procent. I Markaryd är man något mer nöjd med 61 procent positiva.

Bild