Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Idrottspsykologi med in i arbetslivet

Att arbeta på Vuxenenheten innebär att du både behöver kunna stötta människor och administrera stöd i olika former. Du måste kunna se det ljusa i tillvaron för att ge uppmuntran och inspiration åt människor. Människor som på olika sätt hamnat långt från arbetsmarknaden och ibland behöver såväl försörjningsstöd som till exempel boendestöd för att upprätthålla vardagen.

Robert Schelin kom till Osby kommun i augusti 2014. Han är enhetschef för Vuxenenheten och basar över den del av socialtjänsten, som rör vuxna – försörjningsstöd, missbruk och psykosociala frågor. Ofta hänger dessa tre olika delar ihop med varandra och det är lite av ”hönan-eller-ägget”-problem. – Vad var det egentligen som kom först?

Den psykosociala ohälsan kanske gav drogproblem, som i sin tur gjorde att man fick dålig ekonomi. Eller var det att man hade dålig ekonomi, som gjorde att man ville dränka sina sorger och på så sätt fick psykosocial ohälsa. Att se möjligheter där andra ser problem När man träffar Robert får man en känsla av att han är en glad person. Och kanske måste du ha en positiv livsinställning när du arbetar med den här typen av frågor.

– Det kan vara bra att snarare se möjligheterna, istället för att se problem. Det gäller ofta att leta efter små ljuskorn hos de som söker stöd. De har kanske fått höra att de inte har några resurser så ofta att de inte tror att de har några.

Jag känner också att jag har ett ansvar gentemot mina kolleger och tror att om jag är positiv så kan det smitta av sig. Säkert har jag påverkats mycket av att ha hållit på med triathlon på landslagsnivå, framförallt hur jag förhåller mig till att motivera mig och att sätta mål. Jag är en tävlingsmänniska, i socialt arbete kan man dock inte tävla på samma sätt som i idrott, men man kan ha en strävan efter goda resultat.

Möjliga mål ger drivkraft

– Du kan behöva sätta mål som är tillräckligt stora för att ge drifkraft, men samtidigt nåbara så de är möjliga att uppnå. Skickligheten ligger i att den hitta balansen. Det är viktigt i mitt arbete att lyckas balansera mellan krav och förmåga. Inom idrotten talar man om US, där U:et står för utmaning och S:et för skicklighet. Utmaningen ska ligga i nivå med skickligheten så att målet inte blir möjligt att nå.

– Ibland får vi hjälpa människor att hitta mål. Det finns de, som tror att de inte kan något. Medan andra har alltför höga mål som inte går att nå. Vi måste hjälpa dem att se på situationen utifrån en verklig utgångspunkt, och då utgår vi alltid från nuläget.

– Om vi inte har förmåga att bli glada för de små glädjeämnena, hur ska vi då kunna hjälpa de vi ska stötta? Vi måste själva kunna se de små förändringarna som positiva.

Du behöver känna att du gör ett tillräckligt bra arbete. Robert ser många paralleller mellan hur det ser ut i arbetslivet och hur du gör när du tränar.

Så här efter nyår är det många, som tänker sig starta ut med nya löften om att förändra livsstil. Man ska börja träna, lägga om kosthållning, gå ner i vikt med mera. Men man går kanske för hårt ut och ger upp ganska snart.

– Förr tränade jag väldigt mycket mer än vad jag gör idag och det gick lätt. Det är ju så att om du gör något du tycker är kul så känns det inte jobbigt. Idag tränar jag inte lika mycket, jag får tvinga mig ut på ett annat sätt och har inte samma drivkraft. Ansträngningen jag lade ner tidigare kändes inte ansträngande, på samma sätt, så är det i arbetslivet också. Du behöver känna att det du gör uppskattas så att du känner inspiration och att jobbet känns kul, även om du inte alltid hinner få allting klart. Du behöver känna att du gör ett tillräckligt bra arbete. Din ansträngning står i förhållande med vad du uppnår.

Samverkan ger möjligheter

Alla kommuner har sina utmaningar. Här i Osby kommun finns ett gott arbetsklimat och vi har både intern och extern samverkan, vilket krävs för att saker ska fungera även i den lilla kommunen.

Robert har tidigare arbetat i flera andra kommuner – Ale och i Storgöteborg. Själv kommer han ursprungligen från Alingsås.

– I Göteborg fanns det kanske en klient i var stadsdel med liknande problem och då kunde man samla resurser till dessa genom att samverka mellan stadsdelarna. Så kan en stor kommun göra, men i de mindre måste man samverka med andra såsom grannkommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och sjukvården.

Att ha rätt att välja ger också möjligheter att vela

I samhället idag möts vi av tusentals valmöjligheter.

– Med valmöjligheter kommer också ”velmöjligheter”. Detta stressar människor. Det finns alla möjligheter. Du kan plugga på distans, eller inte. Är du inte en resursstark person så kan du bli sönderstressad av det. Samhället är tufft idag. Så många möjligheter skapar stress.

Yrkesmässig framgång i livet beror mycket på om du klarar av att ha en framskjuten belöning, att du är uthållig och beslutsam. Du måste kunna hålla fast vid tanken i fyra år under hela din studietid. Då är det uthållighet som krävs. Det hänger alltså inte alltid på att du har intelligensen, utan att du kan klara av att vänta på saker. Inom idrotten är det på samma sätt, du vet inte om du får någon avkastning om tio år. Det den unge idrottaren investerar idag, får han/hon inte se resultat av förrän vid 25 år. Risken att man tröttnar är uppenbar. Velmöjligheterna kan ge en ökad press som i förlängningen kan ge ett utanförskap.

Att justera förväntningar viktigt

– Med ökade förväntningar finns risk för missnöje. Man kan kanske inte förvänta sig att man ska gå runt och vara ständigt lycklig. Då måste man kanske justera förväntningarna. Förväntar jag mig att jag ska kunna jobba klart och det inte går, då får du genast en känsla av otillräcklighet. För att kunna stå ut med känslan av otillräcklighet måste du justera förväntan så att den blir möjlig och genomförbar. Inom idrotten lär man sig att arbeta med detta mentalt. Det handlar om att kunna ställa om beroende på omständigheterna.

Tillit och uppmärksmahet - stor betydelse i ledarskapet

Robert ansvarar för Vuxenenheten vilket innebär att han har hand om försörjningsstöd, missbruksrelaterade och psykosociala problem. Vuxenenheten har hand om en del myndighetsutövning genom olika handläggare. De utreder rätten till stöd. De har två roller i sitt arbete – en mer administrativ och en där de ska möta människan, där individen befinner sig. En annan del av vuxenenheten är öppenvårdsverksamhet. Där arbetar bland annat boendestödjare och behandlingspedagog. Öppenvårdsverksamhetens roll är att ge det stöd individen behöver.

– Det gäller att kunna hantverket att fånga in problemet. Därefter hitta en väg att gå som är rimlig och inspirera den person man ska hjälpa. Här är det viktigt att ha respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet.

– Jag måste ha tilliten till mina anställda så att de kan arbeta med frihet under ansvar. Vi har mycket samverkan, vilket gör att det är viktigt att vi litar på varandras bedömningar och kompetens. För att detta ska fungera behöver vi ha en positiv kultur.

Tillåtande arbetsklimat gör att medarbetarna vågar säga sin mening och ger dynamik

Handläggarna arbetar självständigt efter sin egen delegation. Som chef krävs att det finns en tillit som gör att den enskilde handläggaren vågar komma till chefen redan vid ett tidigt skede. För att skapa ett sådant arbetsklimat krävs att handläggarna känner sig trygga och sådant skapar du inte med överdriven kontroll.

– Ingen vill göra ett dåligt jobb. Det är bättre att man söker min hjälp och rätar ut problemen redan innan de växer sig stora. De flesta saker kan lösas om vi hjälps åt och vi tar ett omtag.

Tolerans i arbetsgruppen är viktigt. Att inte alla tycker samma gör att det går att belysa saker ur olika perspektiv.

– Vissa börjar i reglerna. Andra börjar i människan. Det måste vara viktigt att kommunicera vad man behöver för att utföra sitt arbete. Vi är olika som människor. Därför är det viktigt att jag som chef är uppmärksam och lyssnar in min omgivning.

Det råder ingen tvekan om att Robert börjar i människan. Att se möjligheter och kraft hos var och en är en bra början när man vill hjälpa människor att komma på fötter igen efter att de tappat fotfästet i livet.

Bild