Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fastighetsköp eller försäljning

Vissa åtgärder som exempelvis fastighetsköp-/försäljning (nedan benämnt åtgärd) kräver överförmyndarens godkännande för att bli giltig.

I samband med åtgärder kring huvudmannens fastighet finns en del som du som ställföreträdare ska göra.

Utgångspunkten för åtgärder kring bostad ska vara huvudmannens egen önskan och behov. Om inte huvudmannen kan yttra sig är det du som får ta ställning till åtgärden. I de fallen måste du begära utlåtande från läkaren som kan intyga att huvudmannen varken kan tillfrågas eller återvända till sitt vanliga boende.

Som ställföreträdare måste du också begära yttrande från de nära anhöriga som finns.

Ansökan

Ansökan om samtycke till åtgärd som gäller fast egendom/bostadsrätt ska lämnas in skriftligt Överförmyndaren. Blankett hittar du under rubriken Dokument på denna sida. Huvudmannen/underårig som fyllt 16 år ska på ansökan lämna sitt skriftliga samtycke till åtgärden (köp eller försäljning). Om ett sådant samtycke inte kan ges ska till ansökan bifogas ett läkarintyg som styrker detta. Läkarintyget ska också styrka att huvudmannen av hälsoskäl inte kan återvända till sitt boende (vid försäljning). Anhöriga ska också lämna sitt yttrande till åtgärden på ansökan.

Överförmyndarens beslut kring eventuellt samtycke till åtgärd (enligt inlämnad ansökan) skickas till ställföreträdaren (kopia till huvudman/den underårige som fyllt 16 år).

Värderingsutlåtanden (två olika vid försäljning och ett vid köp) ska ges in till överförmyndaren. Dessa utlåtanden ska vara utfärdade av värderingsinstitut eller sakkunnig och opartisk person (till exempel registrerad fastighetsmäklare).

Kontraktet

Köpekontrakt ska lämnas in i original till överförmyndaren. Kontraktet ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare. I kontraktet bör finnas ett villkor att köpet/försäljningen sker under förutsättning av överförmyndarens godkännande. Om överförmyndaren fattat beslut om ett samtycke till åtgärden ska även överförmyndaren underteckna köpekontraktet.

Bevis om att köpeskillingen satts in på huvudmannens/den underåriges konto i bank ska skickas till överförmyndaren när försäljningen är godkänd och genomförd.

Kopia av likvidavräkningen ska också skickas till överförmyndaren.

Exempelbild