Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Lärande för integration

Projektet som bland annat handlar om att stärka kompetensen hos de kommunanställda som direkt eller indirekt arbetar med integration och mottagande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.

Bakgrund och syfte

Under hösten 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige. Kommunerna i Skåne nordost har sett ett ökat behov av att stärka kompetensen hos kommunanställda som direkt eller indirekt arbetar med integration och mottagande av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn.

ESF-projektet Lärande för integration i Skåne Nordost (LFI) syftar till att möta behovet av stärkt kompetens. Personalen inom berörda verksamheter vidareutbildas för att bättre kunna möta och bemöta nyanlända. Förhoppningen är att projektet ska leda till att kommunanställda känner sig tryggare i sina yrkesroller och att nyanlända bemöts på ett bra sätt.

Kartläggning

LFI startade under hösten 2016 med att göra en kompetenskartläggning av vilka utbildningsbehov som de deltagande kommunerna har relaterat till integration och mottagande av nyanlända. Kartläggningen resulterade i en utbildningsplan med fokus på fyra kompetensutvecklingsområden: kulturförståelse, förståelse för psykisk hälsa, samtalsmetoder och kommunikation samt ledning och styrning av mångfaldsarbete. Utbildningarna kommer att levereras i form av föreläsningar och grupparbeten och i så hög grad som möjligt vara anpassade till de individuella kompetensutvecklingsbehov som identifierats inom de deltagande verksamheterna.

Tudelat projekt

Projektet är tudelat där ena delen består av individuell kompetenshöjning genom föreläsningar och grupparbeten. Den andra delen riktas mer mot hur de deltagande kommunerna och verksamheterna ska arbeta långsiktigt kring kompetensförsörjning inom mottagande och integration. I varje kommun kommer processledare att identifieras och utbildas. I projektet kommer det att utvecklas mötesplatser såväl inom som mellan kommunerna i syfte att främja erfarenhetsutbyte och samordning av integrationsarbete.

Pågår: oktober 2016 - oktober 2018 

Finansiering: Europeiska Socialfonden

Projektägare: Osby kommun

Deltagande kommuner: Osby, Östra Göinge, Kristianstad, Hässleholm och Hörby

Budget: 7 247 750 kronor (medfinansiering genom deltagande 25 %)

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild
Lärande för integration logga