Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Elever i högstadiet och gymnasiet har för tillfället delvis undervisning på distans.

Symtom hos barn och unga

Stanna hemma vid minsta symtom

För att minska risken för smittspridning av covid-19 behöver vårdnadshavare och elever vara uppmärksamma på tidiga symtom. Vid allra minsta symtom som liknar covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan.

Covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Hur länge behöver mitt barn stanna hemma från förskolan?

Hur länge förskolebarn behöver stanna hemma beror på symtomen, om de provtagits, vad provresultatet visar samt om de haft en hushållskontakt eller nära kontakt.

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19 så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom om ingen i familjen har en konstaterad covid-19.

Barn i förskoleåldern har oftast fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Om det gått minst sju dagar sedan barnet insjuknade och de två sista dagarna är feberfria med ett gott allmäntillstånd kan barnet återgå till förskolan med lindriga symtom, så som lätt hosta och lätt snuva.
Denna process ska upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Pollenallergi eller förkylning?
Typiska symtom för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon och vissa fall snuva eller trötthet. Utmärkande för pollenallergi är också att besvären avtar vid intag av medicin mot allergin, exempelvis antihistamin. Om du som vårdnadshavare bedömer att symtomen troligtvis beror på allergin behöver barnet inte stanna hemma.
Vid nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller vid feber behöver barnet stanna hemma så länge barnet har symtom och två dagar utan symtom.
Det är viktigt med en öppen dialog med vårdnadshavare kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi

Pollenallergi - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur länge behöver mitt barn stanna hemma från skolan?

Hur länge elever behöver stanna hemma beror på symtomen, om de provtagits, vad provresultatet visar samt om de haft en hushållskontakt eller nära kontakt.

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och rekommenderas därför testning vid symtom av covid-19 i samma omfattning som vuxna.
För barn mellan 6-12 år sker beställning av provtagning via vårdnadshavare eller ombud. Barn som är över 13 år kan beställa provtagning på egen hand.
På 1177.se kan du beställa prov för covid-19 och läsa om hur du ska tolka provresultatet.
Beställ test för covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om inget prov tagits trots symtom behöver eleven stanna hemma:

  • Minst 7 dygn från insjuknandet och de två sista dygnen som är feberfria och med ett gott allmäntillstånd kan återgång till skola ske även med lindriga kvarvarande symtom, så som lätt hosta eller lätt snuva, på grund av bedömningen att personer med normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.


Särskilda rekommendationer för de elever som haft covid-19 inom de senaste 6 månaderna (bekräftad med PCR eller antigentest som är utfört av hälso- och sjukvårdspersonal)

  • Elever som får symtom som kan vara covid-19 stannar hemma så länge symtomen kvarstår men behöver inte provta sig.

Pollenallergi eller förkylning?
Typiska symtom för pollenallergi är klåda i ögon och näsa, röda ögon och vissa fall snuva eller trötthet. Utmärkande för pollenallergi är också att besvären avtar vid intag av medicin mot allergin, exempelvis antihistamin. Om du som vårdnadshavare bedömer att symtomen troligtvis beror på allergin behöver barnet inte stanna hemma. Vid nya symtom som inte kan kopplas till allergi eller vid feber ska ett prov beställas och barnet ska stanna hemma i väntan på provresultatet.
Det är viktigt med en öppen dialog med vårdnadshavare kring symtom och aktuell medicinering vid en känd pollenallergi

Pollenallergi - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symtom i familjen

Du som bor med någon som bekräftats smittad av covid-19 behöver följa särskilda regler under minst 7 dagar för att skydda andra, det gäller även barn och unga.

Du som bor med eller har haft nära kontakt med någon som har covid-19 - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Aktuella åtgärder i skolorna

Undervisning på plats i gymnasieskolan

All undervisning på gymnasieskolorna sker på plats och vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skollunch serveras till eleverna.

Högstadieeleverna undervisas på plats

Högstadieeleverna i Osby kommun undervisas på plats i skolan. Eleverna serveras skollunch.

Undervisning på Osby komvux (Lärcenter)

Under augusti kommer undervisningen att återgå till att ske på plats men en del undervisning kommer, precis som innan pandemin, att ske digitalt. Vår erfarenhet från arbetet under pandemin gör att vi tittar på möjligheter att utöka den digitala undervisningen ytterligare framåt.

Drop-in till studievägledningen öppnar upp igen den 10 augusti. Kontakta studie- och yrkesvägledare theresa.keric@osby.se för mer information.

Musikskolan

Musikskolan startar upp sin verksamhet som vanligt i samband med skolstarten.

Vid frågor, kontakta musikskolechef Åsa Klinthage Andersson på 070 - 931 83 66 eller asa.klinthage.andersson@osby.se.

Åtgärder i förskola och grundskola

Kommunens grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

  • Vi undviker trängsel vid bufféer.
  • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
  • Handtvätt sker regelbundet.
  • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
  • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
  • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
  • Färre sallader erbjuds.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

Osby kommuns öppna förskola Lilla Liten återgår till ordinarie öppettider från och med vecka 33.


Övrig information

Hur informerar vi om konstaterad smitta i våra verksamheter?

Om ett barn, en elev eller en medarbetare har fått bekräftad covid-19 och personen har varit i skolan eller förskolan under smittsamt skede (48 timmar innan första symtomet uppvisats) ska rektorn informeras. Därefter informerar rektorn alla de som har varit i nära kontakt med den smittade under det smittsamma skedet. Det är inte säkert att dessa personer har blivit smittade, men eftersom de har blivit utsatta för smittrisk behöver de informeras. Vårdnadshavare till barnen/eleverna på aktuell avdelning eller i aktuell klass får skriftlig information och instruktion enligt Smittskydd Skåne.

I enlighet med patientsekretessen lämnar vi aldrig ut information om en enskild person. Vi lämnar heller inte ut allmän information till alla vårdnadshavare om att det finns smitta på skolan/förskolan. Endast de som är berörda kommer att få information.

Är du föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.