Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till elever och vårdnadshavare

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i dagsläget är bedömningen att friska elever ska gå i skolan. Elever i grundskolan och motsvarande skolformer har skolplikt, och förväntas därför vara i skolan. Under höstterminen studerar även gymnasieelever på plats i skolan, efter en vår med distansundervisning.

Stanna hemma vid symtom

För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, barn, elever och personal vara uppmärksamma på tidiga symtom som kan förekomma vid covid-19.

Symtom på covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Bor du med någon som har covid-19?

Om symtomfria barn i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola lever med någon som har konstaterad smitta kan de fortsätta gå i skolan. För dessa gäller följande förhållningsregler:

 • Undvik olika aktiviteter utanför skola och förskola.
 • Vårdnadshavare ansvarar över att barn i hushållet:
  - följer olika hygienrutiner
  - har en god handhygien
  - hostar och nyser i armvecket eller näsduk
  - att hälso- och sjukvård eller annan omsorgspersonal informeras om den konstaterade smittan i hemmet, vid kontakt.

Barn får resa med allmänna kommunikationsmedel för att åka till och från skolan, om det inte finns någon annan lösning får en symtomfri hushållskontakt åka med, för att hämta och lämna.

Läs mer om vad som gäller för dig som bor med någon som är smittad av covid-19.

Riktlinjer för dig som bor med någon som är smittad av covid-19.

Symtom hos barn och unga

Om ingen provtagning på covid-19 har gjorts behöver eleven stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått sju dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och annan verksamhet ske.

Provtagning på barn och unga

För elevernas hälsa är närvaro i skola och andra vardagssammanhang väldigt viktiga. För att eleverna nu ska kunna komma tillbaka tidigare när allmäntillståndet tillåter, trots att lindriga symtom kvarstår, rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning vid symtom som skulle kunna bero på covid-19. Provtagning är ett sätt att öka närvaron i skolan, men det är också en viktig del i att begränsa pandemins utbredning.

Provtagning kan ske genom självtest, antingen hemma eller på en provtagningsplats, som beställs via 1177. För barn som är mellan 6 och 12 år sker beställningen via vårdnadshavare eller ombud, medan barn som är över 13 år beställer testet själva. Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Provtagning på barn och unga - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ test till barn och ungdomar – 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Efter provsvaret
Vid ett negativt provsvar tar vårdnadshavaren kontakt med skolan och meddelar provsvar och att elevens allmäntillstånd tillåter återgång till skolan enligt allmänna rutiner vid sjukfrånvaro.

Vid positivt provsvar stannar eleven hemma enligt samma rutiner som vuxna där förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Eleven behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring samt minst sju dagar efter symtomdebut. Om eleven har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva kan eleven återgå om det har gått sju dagar sedan insjuknandet.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Förskolebarn (upp till 6 år)

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19 så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Barn i förskoleålder har oftast fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna och provtagning vid varje förkylning hos små barn kan vara obehagligt och även svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning är aktuell.

Vid exempelvis torrhosta och lätt snuva kan barnet återgå om det har gått sju dagar sedan insjuknandet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller vårdcentral. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Om en ökning av fall skulle ses lokalt eller regionalt kan rekommendationerna ändras.

Insjuknande under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Symtom i familjen

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till skola eller förskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Åtgärder för att minska smittspridning i gymnasieskolorna

Gymnasieskolan hade under våren 2020 i huvudsak undervisning på distans, men i juni hävde Folhälsomyndigheten rekommendationen om distansundervisning. Höstterminen genomförs därför på plats i skolorna.

Kommunens gymnasieskolor har vidtagit ett antal åtgärder för att säkerställa att eleverna och personalen får en trygg och säker arbetsmiljö.

Några av åtgärderna är:

 • Rasterna schemaläggs på olika tider eller sker i olika uppehållsrum för att minska antalet personer som uppehåller sig i samma utrymme samtidigt.
 • Ökad städning.
 • Alla elever och personal ska tvätta av bänkar och stolar när de lämnar sin sal efter avslutat block.
 • Anpassningar i klassrummen, till exempel att de vädras regelbundet och att eleverna sprider ut sig i mindre grupper för att minska antalet personer i samma klassrum.

Åtgärder för att minska smittspridning i förskolan och grundskolan

Våra grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Enligt Livsmedelsverket finns det i nuläget ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

 • vi undviker trängsel vid bufféer
 • rengöring i bufféer sker mellan varje grupp
 • handtvätt sker regelbundet
 • uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
 • våra upplägg är mindre och byts därför oftare
 • matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn
 • färre sallader erbjuds.

Coronaviruset och livsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet eller nedsatt immunförsvar får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare vill hålla sitt barn hemma med skolarbete på distans. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster