Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Äldre och riskgrupper

Här samlar vi information som rör kommunens verksamheter för äldre och andra riskgrupper för covid-19. Du kan bland annat följa våra aktuella åtgärder i äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

Besöka vård- och omsorgsboenden

 • Besök på vård- och omsorgsboende sker endast om man är fullt frisk och inte har några symtom som feber, hosta, halsont, snuva, huvudvärk, illamående, diarré, magsmärtor, sjukdomskänsla.
 • God handhygien. Verksamheten tillhandahåller handsprit till besökare på strategiska ställen.
 • Besökare erbjuds att använda munskydd vid besök. Munskydd tillhandahålls av verksamheten.
 • Du rekommenderas att hålla avstånd om minst 2 meter vid besök.
 • Besök sker i den boendes lägenhet alternativt utomhus.
 • Vid misstanke om smitta stängs avdelningen enligt tidigare rutin.
 • Om besökare inte följer riktlinjer upplyser personalen den besökande om vad som gäller. Om riktlinjerna ändå inte åtföljs kontaktas enhetschef eller sjuksköterska som har ett samtal med den besökande. Om besökande bryter mot riktlinjerna meddelar enhetschef MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) som då har ytterligare ett samtal med den besökande. Dessa samtal ska journalföras.

På korttidsboendet Spången gäller samma rutin som på vård- och omsorgsboende.

Vid frågor, kontakta enhetschefen på boendet.

Förebyggande hembesök

Hembesöken som erbjuds till personer som fyller 77 år var pausad i början av pandemin. I oktober 2021 startade vi upp besöken igen och de som ännu inte hunnit få något besök under år 2020-2021 kommer att erbjudas ett nytt tillfälle.

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt är öppen.

Dagverksamheter för äldre

Dagverksamheterna Gläntan, Träffpunkten och Ljuspunkten håller öppet i anpassad form och vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Gläntan har flyttat till Marklundavägen och ligger numera i anslutning till Lindhem demensboende.

Restauranger

Serveringen i restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har öppet.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.

Utrustning och rutiner i äldreomsorgen

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra rutiner efter dessa.

Basala hygienrutiner

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Utbildning

All personal inom äldreomsorgen har fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning

Osby kommun följer Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda munskydd i all patientnära vård, samt visir vid misstänkt smitta.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet.

Vid konstaterad smitta används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon.

Provtagning av personal

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Provtagning görs för att kunna konstatera om symptomen beror på covid-19 eller om det har andra orsaker. Provtagning av personal möjliggör att de medarbetare som konstateras vara friska snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Personal inom kommunal vård och omsorg som uppvisar symptom för covid-19 ska testas för viruset om de uppfyller följande kriterier:

 • har direkt patientkontakt
 • har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete
 • jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg och LSS
 • ingår i smittspårning.

Rutinen ovan gäller även efter den 1 november 2021, då rekommendationerna för provtagning ändras för allmänheten.

Uppdaterade rekommendationer för testning - Folkhälsomyndigheten