Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Äldre och riskgrupper

Här samlar vi information som rör kommunens verksamheter för äldre och andra riskgrupper för covid-19. Du kan bland annat följa våra aktuella åtgärder och smittläget bland brukare inom äldreomsorgen och LSS.

Smittläge inom äldreomsorgen och LSS

Bekräftade fall bland brukare

Sidan uppdaterades den 14 april 2021.

Just nu har vi 0 konstaterat smittade brukare inom hälsa- och välfärdsförvaltningens verksamheter. Smittläget är en ögonblicksbild och avser antalet brukare som är sjuka vid rapporteringstillfället.

Siffrorna uppdateras varje onsdag.

Siffran inom parentes visar antalet smittade föregående vecka.

Äldreboende

Antalet smittade brukare

Bergfast: 0 (0)

Soldalen: 0 (0)

Lindhem: 0 (0)

Rönnebacken: 0 (0)

Hemtjänsten

Antalet smittade personer med hemtjänstinsatser: 0 (0)

LSS-verksamheten

Antalet smittade brukare inom gruppbostäder: 0 (0)

Vill du veta mer om smittspridningen i Skåne?

I Region Skånes trendrapport uppdateras statistiken dagligen över det totala antalet covid-19-fall i Skåne.

Region Skånes trendrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöka vård- och omsorgsboenden

Osby kommun avråder starkt från besök på korttidsenheten Spången. Avrådan beror på att vissa vårdtagare på enheten har vistats på sjukhus och har inte vaccinerats, därför är smittrisken större där än på andra boenden.

För övriga vård- och omsorgsboenden i kommunen är det möjligt med säkra besök från och med den 8 mars.

Följande rutin för säkra besök gäller:

 • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
 • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan. Undvik att gå in utan att ha talat med personal. Besök sker via huvudentrén.
 • Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas tillgängligt på boendet.
 • Använd munskydd vid besök. Munskydd tillhandahålls av boendet.
 • Hosta och nys alltid i armvecket.
 • Det är viktigt att fortfarande hålla avstånd om 2 meter vid besök, att vara nära kan öka risken för smitta.
 • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.
 • Vi rekommenderar att man undviker fika vid besök då munskydd då behöver tas av och smittrisken kan öka.

I samband med besöket antecknas dina kontaktuppgifter med namn, telefonnummer och tidpunkt för besöket. Det görs för att en smittspårning ska kunna genomföras om behovet uppstår.

Det kan ske snabba förändringar i besöksrutinen, till exempel att avdelningen eller enheten tillfälligt behöver stängas vid misstänkt smitta eller att myndigheternas rekommendationer ändras. Vi ber om er förståelse för det.

Vid frågor kontakta enhetschefen på boendet.

Covid-enhet

För att minimera spridningen av coronaviruset har kommunen öppnat en särskild, isolerad enhet för covid-smittade.

På covid-enheten Arken vårdas smittade personer som

 • bor i eget boende och behöver insatser dygnet runt, men som inte är så dåliga att de behöver sjukhusvård
 • skrivs ut från sjukhuset med kvarvarande covid-smitta och behöver någon form av eftervård som inte kan tillgodoses i det egna boendet eller på särskilt boende.

Syftet med enheten är att minska risken för att smittan förs vidare till hemtjänstpersonal, närstående och andra som brukarna träffar i sin vardag.

Förebyggande hembesök

Hembesöken som tidigare erbjudits till personer som fyller 77 år har pausats till följd av ökad smittspridning i Skåne. Besöken kommer att återupptas när läget förbättrats och de som ännu inte hunnit få något besök under år 2020 kommer erbjudas ett nytt tillfälle.

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt är pausad tills vidare.

Dagverksamheter för äldre

Dagverksamheten Gläntan håller öppet i anpassad form. Det innebär att vi tar emot max fem gäster per dag och att vi noggrant tillämpar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Dagverksamheten Ljuspunkten håller stängt tills vidare.

Restauranger

Restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har stängt serveringen för externa besökare och medarbetare.

 

Smittförebyggande arbete inom äldreomsorgen

Utrustning och rutiner

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal inom äldreomsorgen har fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir och munskydd i det vårdnära arbetet.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet.

Vid konstaterad smitta används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon.

Provtagning av personal

Provtagning görs för att kunna konstatera om symtomen beror på covid-19 eller om det har andra orsaker. Provtagning av personal möjliggör att de medarbetare som konstateras vara friska snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Personal inom kommunal vård och omsorg som uppvisar symtom för covid-19 ska testas för viruset om de uppfyller följande kriterier:

 • har direkt patientkontakt
 • har en för verksamheten kritisk arbetsuppgift där det är angeläget att snabbt kunna återgå till arbete
 • jobbar i en prioriterad verksamhet såsom äldreomsorg och LSS
 • ingår i smittspårning.

 

Övrig information

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.

Mår du psykiskt dåligt på grund av covid-19?

Äldrelinjen riktar sig till dig som är mår dåligt och vill ha någon att prata med. Äldrelinjen är öppen vardagar 08:00-19:00 och helger 10:00 -16:00.
Telefonnummer: 020-22 22 33

Äldrelinjen - Mind länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldrelinjen Mind