Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information till äldre, riskgrupper och anhöriga

Du som är över 70 år eller ingår i en annan riskgrupp ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer begränsa dina nära kontakter och stanna hemma så mycket som möjligt under en tid framöver. Det innebär bland annat att du ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer och offentliga lokaler. Om du kan, ta hjälp av nära och kära med att uträtta ärenden som att handla och hämta ut medicin.

Äldreomsorg och LSS-verksamhet

Besök på äldreboenden

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Det innebär att det är möjligt för de boende att ta emot besök igen. Osby kommuns vård- och omsorgsboenden följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för säkra besök till personer som bor i särskilda boendeformer för äldre. Personalen kommer att göra allt de kan för att inte få in smitta på våra boenden, men tänk på att du som besökare också har ett stort ansvar att följa alla rekommendationer och genomföra besöken på ett så säkert sätt som möjligt.

Rutin för säkra besök

  • Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré, magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.
  • Ring till avdelningen när du kommer till boendet så släpper personalen in dig. Om du saknar telefon, ring på dörrklockan. Undvik att gå in utan att ha talat med personal. Besök sker via huvudentrén.
  • Ha god handhygien. Handsprit finns tillgängligt på boendet.
  • Hosta och nys alltid i armvecket.
  • Håll 2 meters avstånd vid besöket.
  • Besöket sker i den enskildes lägenhet, anvisad lokal eller utomhus.
  • Undvik att komma fler än två personer åt gången.
  • Yngre, aktiva personer som rör sig mycket ute i samhället bör för säkerhets skull fortsatt överväga alternativa former för besök som till exempel digitala möten och besök utomhus.
  • Tänk på att besöket ska upplevas viktigt och positivt för den som besöks.
  • Undvik att ta med husdjur under besöket eftersom det försvårar att hålla avstånd.

Rutinen kan när som helst ändras, om myndigheterna kommer med nya rekommendationer eller situationen förändras. Om du har frågor, kontakta enhetschef på respektive boende.

Rekommendationer för sociala aktiviteter

Osby kommun har även tagit fram rekommendationer för när vårdtagare på särskilda boenden åker iväg på en social aktivitet, till exempel för att besöka en närstående.

Rekommendation - när vårdtagare lämnar boendet för social aktivitetPDF

Växelvård

Växelvård för personer med kognitiv svikt, som till stor del varit pausad på grund av covid-19, startade upp igen den 7 september. Växelvården kommer att erbjudas på den enhet på Lindhem som förberetts som kohortavdelning för covid-19-smittade men som hittills inte har behövt användas för det syftet.

Förebyggande hembesök

Verksamheten förebyggande hembesök startade upp igen den 10 september. Verksamheten, som riktar sig mot invånare från 77 år, kommer att fokusera på nybesök hos de som ännu inte fått något besök. Ambitionen är att besöken i första hand ska genomföras fysiskt på ett anpassat och säkert sätt, men möjligheten till digitala besök eller via telefon kommer också att finnas.

Dagverksamheter för äldre

Sedan den 7 september håller dagverksamheten Gläntan öppet i anpassad form. Det innebär att vi tar emot max fem gäster per dag och noggrant tillämpar rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Dagverksamheten Ljuspunkten håller stängt tillsvidare.

Restauranger

Restaurangerna på Rönnebacken i Osby och Bergfast i Lönsboda har stängt serveringen för externa besökare och medarbetare.

Förebyggande arbete inom äldreomsorgen för att hindra smittspridning

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygien Skånes riktlinjer. Vi har både rutiner och resurser för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen.

All personal imon äldreomsorgen har under våren fått en extra intensivutbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Vi försöker också att begränsa antalet personal som utför arbete hos de äldre.

Utrustning och rutiner inom vård och omsorg

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Vårdhygien Skånes rekommendationer om att använda visir i förebyggande syfte i det vårdnära arbetet om det finns brukare som har konstaterats smittade i en boendegrupp eller hemtjänstgrupp.

Medarbetare som är sjuka, även de som har mycket lindriga symptom, skickas för provtagning på sjukhuset i Kristianstad eller Hässleholm. Även om provet visar att medarbetaren inte är smittad med covid-19 får medarbetaren vara hemma under tiden med symptom och två dagar efter att hen har blivit symptomfri.

Personalen följer alltid basala hygienrutiner, vilket bland annat betyder att de vid varje vård- och omsorgsbesök tvättar händerna och använder handsprit före och efter besöket. En del av basal hygien är också att de alltid använder arbetskläder, och när det behövs även skyddshandskar och plastförkläde.

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta

Utöver de basala hygienrutinerna sker på- och avklädning av skyddsutrustning i patientens rum eller lägenhet. I arbetsmoment som innebär att personal befinner sig rakt framför patient inom host- och nysavstånd används stänkskydd. Stänkskydd innebär visir och munskydd klass II eller skyddsglasögon och munskydd klass IIR.

Vid åtgärder som kan medföra aerosolbildning, till exempel sugning av luftvägar, används andningsskydd FFP2 eller FFP3 i kombination med visir eller skyddsglasögon. Vid sådana arbetsmoment görs en bedömning om långärmat plastförkläde ska användas.

Socialstyrelsen förklarar skillnaden mellan arbetskläder, skyddskläder och skyddsutrustning här.länk till annan webbplats

Hjälp med matinköp och uttag av medicin

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror bör du använda dig av den. Vissa affärer har rekommendationer om särskilt lämpliga tider att handla för dig som tillhör en riskgrupp. Dessutom erbjuder en del affärer möjlighet att beställa varor via telefon eller digitalt.

I nuläget kan kommunen inte bistå med matinköp och medicin för dig som är 70+.

Ansökningar om hjälp i hemmet

Våra biståndshandläggare försöker i största möjliga mån utreda nya ansökningar om hjälp i hemmet via telefon. Detta gäller även uppföljningar av redan beviljad hjälp. Hembesök görs endast när det är nödvändigt och anhöriga som inte är sammanboende med sökande erbjuds att delta i samtalet via telefon.