Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillsyn av små avlopp

Under 2021 kommer Osby kommun att starta upp en mer aktiv tillsyn av de små avloppen. Först ut är det som lite brett kan kallas ”minireningsverk” där driftrapporter och fastighetsägarnas egenkontroll följs upp. Det gäller främst anläggningar installerade innan 2018.

Tillsyn av små avlopp

Under 2021 kommer Osby kommun att starta upp en mer aktiv tillsyn av de små avloppen. Först ut är det som lite brett kan kallas ”minireningsverk” där driftrapporter och fastighetsägarnas egenkontroll följs upp. Det gäller främst anläggningar installerade innan 2018.

Enligt miljöbalken ska tillsyn ske för att kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs för miljöfarliga verksamheter. Detta innefattar även små avloppsanläggningar. Tillsynsåret är riskbaserat. Ligger ditt avlopp nära en sjö, vattendrag eller vattenbrunnar, kan tillsynsintervallet bli kortare än om det ligger långt ifrån vatten. Även belastning, status på avloppet och ålder tas med i beräkningarna.

Om det saknas dokumentation kommer fastigheten att besökas och anläggningen besiktigas. I de fallen kommer vi att ge information om när vi planerar att besöka din fastighet. Det är då viktigt att vi kan komma åt alla delar av avloppsanläggningen, och att det inte är hänglås, elstängsel eller annat i vägen.

En annan del av tillsynen gäller gamla ej uppföljda inventeringsärenden. I de fallen finns det ofta redan ett beslut taget om att befintlig anläggning inte uppfyller dagens krav men något formellt förbud av användandet är aldrig fattat eller aldrig blivit delgiven fastighetsägaren. I de här fallen kommer befintlig fastighetsägare att få chansen att starta igång ett ärende om att åtgärda befintliga brister och i så fall följs inte själva tillsynen upp med någon avgift.

Bristfälliga avloppslösningar kan leda till att avloppsvatten släpps ut orenat i våra vattendrag. Det medför att bland annat näringsämnen når vattendragen och det leder till både övergödning och syrebrist i sjöar och hav. Anläggningar som inte fungerar innebär också en hälsorisk då dåligt renat avloppsvatten kommer ut i grundvattnet och i sjöar. Dricksvattnet hos dig eller dina grannar kan förorenas så att det finns risk att insjukna vid konsumtion av vattnet.

Avgift

Enligt miljöbalkens 27:e kapitel har tillsynsmyndigheten rätt att ta ut avgift för den tillsyn som görs utifrån miljöbalken. För tillsynsärenden tas en timavgift ut. Desto mindre arbete och därmed färre timmar som tillsynsmyndigheten behöver lägga ner, desto färre timmar kommer du som fastighetsägare att debiteras för. Tillsynen av avloppen debiteras per timme och nuvarande timtaxa ligger på 901 kronor.

Har ni frågor angående tillsynen är ni välkomna att höra av er till oss. Se kontaktuppgifter.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.