Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygglovsbefriade åtgärder, Attefallshus med mera

Särskilda åtgärder för en- och tvåbostadshus. Följande åtgärder kan från och med 2 juli 2014 utföras efter att en anmälan enligt plan- och bygglagen hanterats och startbesked meddelats. Åtgärderna kräver inte bygglov.

Komplementsbyggnad eller komplementsbostadhus

En eller flera byggnader med totalt 25 kvm byggnadsarea/tomt och med en nockhöjd om maximalt 4 meter. Byggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande (Atterfallshus).*

Tillbyggnad till bostadshus

Tillbyggnaden får inte vara större än 15 kvm bruttoarea (ett andra våningsplan räknas även in) och den får inte gå över bostadshusets nock. Tillbyggnaden får inte placeras nämre gräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.*

Inreda ny bostad i enbostadshus

Gäller endast i enbostadshus (inte tvåbostadshus eller komplementbostad). Nedanstående kan utföras utan varken bygglov eller anmälan (gäller endast för en- och tvåbostadshus).

Bygga takkupor

  • Bygga två takkupor på hus som saknar takkupor
  • Bygga en takkupa på hus med en befintlig takkupa

Gäller för samtliga åtgärder ovan: Ovanstående bygglovsbefrielse gäller inte inom område med särskilt värdefull byggnad/miljö enligt PBL 8:13 eller inom försvarets intresseområde för skjutfält. Byggnader/åtgärder enligt ovan ska uppfylla kraven i PBL 2 kap 6 och 9 §§ samt krav på byggnadsverk och varsamhetsbestämmelser i 8 kap PBL.

* Om angränsande grannar går med på åtgärden får den utföras närmare gränsen än 4,5 meter. Vår rekommendation är att alltid få ett skriftligt godkännande av granne, på en aktuell ritning.

Exempelbild