Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Så hanterar Osby kommun personuppgifter

Uppgifter om dig är något Osby kommun behandlar med största varsamhet. Det är viktigt för oss att skydda din integritet och dina rättigheter.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som förkortning av The General Data Protection Regulation, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Syftet med GDPR är att skydda den grundläggande mänskliga rätten till ett privatliv vid behandlingen av enskildas personuppgifter, den personliga integriteten ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en personuppgiftsbehandling?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden. "Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som kommun gör med dina personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Rättslig grund för behandlingarna

Osby kommun behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen. Grunden kan vara att det är nödvändigt för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal. Det kan också vara så att du själv gett samtycke till behandlingen.

Anledning att behandla personuppgifter

Osby kommun behöver behandla personuppgifter vid till exempel ansökan om bygglov, bistånd, tillstånd enligt miljöbalken, ansökan om förskoleplats, vårdjournaler med mera. För att kunna handlägga olika typer av ärenden måste kommunen kunna identifiera den det gäller. Behandling kan också behövas vid olika typer av avtal, till exempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv som innehåller personuppgifter. Till exempel:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, familjerelationer m.m.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer m.m.
  • Finansiell information – inkomst m.m.

Kamerabevakning i Osby kommun

Osby kommun kamerabevakar i syfte att förebygga, upptäcka och utreda brott. Kamerabevakning sker vid Parkskolan, Hasslarödsskolan, Jenvägen och järnvägsstationen i Osby. Dina personuppgifter sparas och behandlas om du vistas på platsen.

Inspelningen sparas i fem dygn eller så länge utredning pågår. Mer information om behandlingen samt om hur dina personuppgifter hanteras finns på denna sida.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Osby kommun kan komma att lämna nödvändig information till andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning. De som kommunen kan dela personuppgifterna med inom kommunen kan vara till exempel registratorer, handläggare, IT-personal och personalansvariga eller andra myndigheter, upphandlade leverantörer samt de personuppgiftsbiträden som ibland anlitas för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Personuppgifterna överförs inte till länder utanför EU eller EES om inte undantag anges i dataskyddsförordningen.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar. Allmänna handlingar av ringa eller tillfällig betydelse gallras då de inte längre är aktuella. Om en uppgift ska bevaras eller gallras styrs i övrigt av kommunens informationshanteringsplan.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta Osby kommun anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir offentliga.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med Osby kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver sociala medie-kontot). För din egen skull rekommenderar Osby kommun dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Personuppgiftsansvar

Varje nämnd/styrelse är personuppgiftsansvarig inom Osby kommun. De ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att kontakta oss om:

  • Du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig
  • För att begära rättelse
  • Överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
  • För att göra invändningar eller begära radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs på avsedd blankett (finns här på hemsidan och i Kontaktcenter i kommunhuset i Osby). Begäran lämnas in personligen på kommunhuset, medtag giltig legitimation.

Rätt att lämna klagomål och överklaga beslut

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter kan du vända dig till personuppgiftsansvarig nämnd. Om du fortfarande inte är nöjd med hur Osby kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten. Beslut som personuppgiftsansvarig myndighet meddelar med anledning av att du utöver dina rättigheter enligt ovan får överklagas till allmän förvaltningsdomstol genom förvaltningsbesvär.

Kontakt, frågor och mer information

Dataskyddsombud

Osby kommuns samtliga nämnder, styrelser och bolag har ingått avtal för gemensamt dataskyddsombud hos kommunalförbundet Sydarkivera.

Postadress: Box 182, 342 22 Alvesta
Telefon: 0472-39 10 00
E-post: dataskydd@sydarkivera.se

Osby kommuns nämnder och styrelser

Om du vill göra en förfrågan till någon av Osby kommuns nämnder, styrelse eller bolag kan du nå dem via e-post.

Kommunstyrelsen kansliet@osby.se
Valnämnden val@osby.se
Överförmyndaren
Hälsa- och omsorgsnämnden hon@osby.se
Miljö- och byggnämnden miljobygg@osby.se
Samhällsbyggnadsnämnden samhallsbyggnad@osby.se

Har du synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter?

Vill du lämna en synpunkt på Osby kommuns behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom området

Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se